Visa allt om Varmitek Energisystem AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 11 248 14 621 12 510 7 723 6 009 5 210 5 506 6 431 4 009 6 941
Övrig omsättning 239 76 20 18 19 209 64 4 76 0
Rörelseresultat (EBIT) 486 487 742 23 -84 81 68 -110 -219 268
Resultat efter finansnetto 481 479 746 20 -85 74 84 -76 -207 273
Årets resultat 280 278 594 20 -85 63 84 -76 -60 147
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Omsättningstillgångar 4 606 3 272 3 329 1 457 1 648 1 295 1 552 1 304 1 332 1 756
Tillgångar 4 643 3 284 3 341 1 469 1 660 1 307 1 564 1 316 1 344 1 768
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 400 1 119 1 341 748 728 813 749 665 741 801
Obeskattade reserver 244 122 0 0 0 0 0 0 0 148
Avsättningar (tkr) 61 27 44 27 21 42 63 61 38 108
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 939 2 015 1 956 694 911 452 751 590 565 711
Skulder och eget kapital 4 643 3 284 3 341 1 469 1 660 1 307 1 564 1 316 1 344 1 768
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 041 1 059 898 469 955
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 445 457 372 227 336
Utdelning till aktieägare 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 487 14 697 12 530 7 741 6 028 5 419 5 570 6 435 4 085 6 941
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 749 3 655 3 128 1 931 1 502 1 303 1 377 2 144 1 336 2 314
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 884 617 551 454 380 381 385 429 240 442
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 488 487 742 23 -84 81 68 -110 -219 271
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,07% 16,87% 61,98% 28,52% 15,34% -5,38% -14,38% 60,41% -42,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,47% 14,83% 22,39% 1,57% -5,00% 6,27% 5,43% -5,40% -15,33% 15,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,32% 3,33% 5,98% 0,30% -1,38% 1,57% 1,54% -1,10% -5,14% 3,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,77% 24,85% 29,09% 31,24% 33,67% 38,35% 39,85% 30,91% 35,27% 34,87%
Rörelsekapital/omsättning 14,82% 8,60% 10,98% 9,88% 12,26% 16,18% 14,55% 11,10% 19,13% 15,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,25% 36,97% 40,14% 50,92% 43,86% 62,20% 47,89% 50,53% 55,13% 51,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,73% 145,86% 162,42% 189,48% 166,30% 258,19% 193,61% 202,54% 202,65% 184,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!