Visa allt om IB-RENT STÄDSERVICE AB
Visa allt om IB-RENT STÄDSERVICE AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 23 951 23 672 23 226 19 671 14 787 13 214 12 270 10 957 11 401 9 214
Övrig omsättning 113 395 329 14 37 3 - - 15 21
Rörelseresultat (EBIT) 1 926 2 394 1 941 1 012 1 240 1 123 1 209 1 138 1 126 991
Resultat efter finansnetto 2 021 2 387 1 992 1 078 1 441 1 187 1 268 1 221 1 108 1 038
Årets resultat 1 471 1 710 1 420 927 843 631 657 730 597 570
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 820 2 157 2 516 1 887 3 004 814 684 495 448 586
Omsättningstillgångar 10 783 10 784 8 893 7 769 5 359 6 761 5 913 5 299 4 812 3 363
Tillgångar 12 604 12 942 11 409 9 656 8 363 7 574 6 598 5 794 5 260 3 949
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 330 4 858 3 449 2 929 2 818 2 415 2 084 1 727 1 297 1 000
Obeskattade reserver 3 157 3 015 2 832 2 662 2 123 1 891 1 595 1 321 1 087 865
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 540 0 113 113 143 179
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 360 180 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 117 5 068 5 129 4 065 2 883 2 908 2 624 2 633 2 733 1 906
Skulder och eget kapital 12 604 12 942 11 409 9 656 8 363 7 574 6 598 5 794 5 260 3 949
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 624 635 775 692 665 731 673
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 13 368 13 639 11 114 7 708 6 843 6 052 5 596 5 558 4 317
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 5 062 4 862 3 823 3 269 2 906 2 698 2 230 2 461 1 862
Utdelning till aktieägare 1 500 4 000 300 900 300 300 300 300 300 300
Omsättning 24 064 24 067 23 555 19 685 14 824 13 217 12 270 10 957 11 416 9 235
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 39 36 38 30 23 19 20 20 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 665 607 645 518 493 575 646 548 570 658
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 538 482 523 418 395 459 496 428 439 498
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 483 2 982 2 522 1 366 1 344 1 226 1 325 1 243 1 296 1 172
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,18% 1,92% 18,07% 33,03% 11,90% 7,69% 11,98% -3,89% 23,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,06% 18,85% 17,46% 11,16% 17,25% 16,11% 19,23% 21,16% 22,51% 26,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,45% 10,30% 8,58% 5,48% 9,76% 9,23% 10,34% 11,19% 10,39% 11,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,35% 98,47% 98,50% 97,81% 97,83% 97,76% 97,35% 98,08% 97,28% 97,68%
Rörelsekapital/omsättning 15,31% 24,15% 16,21% 18,83% 16,74% 29,16% 26,81% 24,33% 18,24% 15,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,02% 55,71% 49,59% 51,84% 52,41% 50,29% 49,40% 46,61% 39,54% 41,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,41% 211,23% 172,35% 190,50% 185,05% 231,81% 224,70% 200,53% 175,16% 174,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...