Visa allt om Leksaksaffären Kuligt AB
Visa allt om Leksaksaffären Kuligt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 989 3 234 1 678 2 919 3 069 3 452 3 628 3 510 3 482 3 548
Övrig omsättning 11 - - - - 7 - - 141 -
Rörelseresultat (EBIT) 175 84 -30 95 -23 131 131 92 175 66
Resultat efter finansnetto 137 48 -32 53 -25 96 100 69 141 24
Årets resultat 68 -5 -32 106 20 51 51 27 77 16
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 77 89 45 51 60 50 60 39 15 118
Omsättningstillgångar 1 645 1 555 1 295 1 755 1 710 1 681 1 580 1 357 1 319 1 320
Tillgångar 1 722 1 644 1 340 1 806 1 770 1 731 1 640 1 397 1 333 1 438
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 367 299 304 736 630 610 559 508 481 412
Obeskattade reserver 25 0 0 0 92 137 122 100 77 49
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 721 578 662 730 667 620 484 410 415 495
Kortfristiga skulder 609 767 374 340 381 363 475 379 361 480
Skulder och eget kapital 1 722 1 644 1 340 1 806 1 770 1 731 1 640 1 397 1 333 1 438
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 339 340 316 323 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 476 405 297 561 692 344 331 308 291 294
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 223 147 98 186 233 279 270 272 266 240
Utdelning till aktieägare 0 0 0 400 0 0 0 0 0 9
Omsättning 3 000 3 234 1 678 2 919 3 069 3 459 3 628 3 510 3 623 3 548
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 0 3 3 3 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 996 1 078 - 973 1 023 1 151 907 878 871 887
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 272 209 - 258 317 327 245 232 229 208
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 187 98 -24 104 -14 142 142 97 179 116
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,58% 92,73% -42,51% -4,89% -11,10% -4,85% 3,36% 0,80% -1,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,16% 5,11% -2,16% 5,37% 0,85% 7,57% 7,99% 6,66% 13,13% 4,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,85% 2,60% -1,73% 3,32% 0,49% 3,79% 3,61% 2,65% 5,03% 1,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,39% 43,60% 46,42% 46,63% 46,27% 45,45% 42,97% 42,28% 39,63% 37,85%
Rörelsekapital/omsättning 34,66% 24,37% 54,89% 48,48% 43,30% 38,18% 30,46% 27,86% 27,51% 23,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,44% 18,19% 22,69% 40,75% 39,42% 41,07% 39,57% 41,52% 40,24% 31,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10,67% 9,00% 20,86% 145,00% 108,92% 87,88% 71,58% 27,70% 54,29% 18,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...