Visa allt om Textilen i Krokom Aktiebolag
Visa allt om Textilen i Krokom Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 790 1 686 1 892 2 033 2 206 2 509 2 725 2 634 2 928 3 232
Övrig omsättning 137 156 72 205 122 194 56 53 48 52
Rörelseresultat (EBIT) 178 106 170 191 121 85 99 158 90 156
Resultat efter finansnetto 178 104 168 187 115 69 95 124 43 118
Årets resultat 138 103 160 145 61 50 83 99 29 120
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 578 627 677 729 781 833 887 927 981 1 040
Omsättningstillgångar 1 112 893 833 644 674 623 507 603 658 714
Tillgångar 1 689 1 519 1 511 1 374 1 455 1 456 1 394 1 530 1 639 1 754
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 377 1 239 1 135 975 831 770 720 638 538 509
Obeskattade reserver 0 0 30 69 69 39 39 58 70 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 53 53 0 0 71 128 184 241 298 601
Kortfristiga skulder 260 228 345 329 484 519 451 594 732 574
Skulder och eget kapital 1 689 1 519 1 511 1 374 1 455 1 456 1 394 1 530 1 639 1 754
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 216 125 300 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 459 487 413 666 611 862 476 497 459 528
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 116 119 87 169 145 259 220 188 239 271
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 0 0 49 0
Omsättning 1 927 1 842 1 964 2 238 2 328 2 703 2 781 2 687 2 976 3 284
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 3 4 3 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 895 843 946 678 735 627 908 659 976 1 077
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 288 304 252 281 255 282 305 204 333 360
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 227 157 222 243 173 139 154 212 150 217
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,17% -10,89% -6,94% -7,84% -12,08% -7,93% 3,45% -10,04% -9,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,54% 6,98% 11,32% 14,05% 8,45% 5,84% 7,10% 10,39% 5,61% 8,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,94% 6,29% 9,04% 9,49% 5,58% 3,39% 3,63% 6,04% 3,14% 4,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,06% 49,41% 46,88% 54,45% 48,59% 53,17% 49,14% 49,28% 49,66% 48,76%
Rörelsekapital/omsättning 47,60% 39,44% 25,79% 15,49% 8,61% 4,15% 2,06% 0,34% -2,53% 4,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,53% 81,57% 76,66% 74,88% 60,61% 54,86% 53,71% 44,49% 35,90% 31,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 386,92% 306,58% 182,32% 129,79% 90,70% 65,13% 41,69% 44,28% 46,17% 74,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...