Visa allt om Aktiebolaget Simrishamns Vadbinderi
Visa allt om Aktiebolaget Simrishamns Vadbinderi

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-08 2014-08 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 198 132 198 264 198 198 270 186 78 154
Övrig omsättning 10 - 21 - - 49 3 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 172 92 163 193 134 108 55 14 -225 -160
Resultat efter finansnetto 151 80 123 136 85 49 9 -11 -232 -171
Årets resultat 148 79 123 136 85 49 9 -11 -232 -171
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-08 2014-08 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 376 446 82 99 121 138 155 203 253 321
Omsättningstillgångar 1 239 1 265 1 216 1 121 1 016 992 971 980 90 350
Tillgångar 2 616 1 711 1 298 1 220 1 137 1 130 1 126 1 183 343 672
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 864 716 637 514 378 293 244 236 246 478
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 651 591 596 641 698 743 788 833 32 77
Kortfristiga skulder 96 404 64 65 61 94 94 115 64 117
Skulder och eget kapital 2 616 1 711 1 298 1 220 1 137 1 130 1 126 1 183 343 672
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-08
2014-08
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 60 51
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 21 21
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 26 28
Utdelning till aktieägare 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 208 132 219 264 198 247 273 186 78 154
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 0 0 0 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 39 77
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 52 51
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 175 98 180 216 151 125 103 64 -165 -97
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 50,00% -33,33% -25,00% 33,33% 0,00% -26,67% 45,16% 138,46% -49,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,57% 5,38% 12,56% 15,82% 11,79% 9,56% 4,88% 1,18% -65,31% -23,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 86,87% 69,70% 82,32% 73,11% 67,68% 54,55% 20,37% 7,53% -287,18% -103,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,05%
Rörelsekapital/omsättning 577,27% 652,27% 581,82% 400,00% 482,32% 453,54% 324,81% 465,05% 33,33% 151,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,03% 41,85% 49,08% 42,13% 33,25% 25,93% 21,67% 19,95% 71,72% 71,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 290,62% 313,12% 1 900,00% 1 724,62% 1 665,57% 1 055,32% 1 032,98% 852,17% 140,62% 299,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2010 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...