Visa allt om Aktiebolaget Rotech

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2017 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 0 21 503 86 910 109 292 148 436 68 653 56 587 62 501 73 764 38 131
Övrig omsättning 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 63 13 172 -920 6 365 25 702 3 533 1 933 2 911 3 344 -1 339
Resultat efter finansnetto 307 49 761 -410 6 530 25 702 3 533 1 933 2 911 3 344 -1 339
Årets resultat -1 542 29 463 -1 538 5 995 25 213 3 289 1 192 2 855 3 276 -1 344
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 631 824 1 115 1 205 804 604 427 378
Omsättningstillgångar 2 930 86 537 85 926 75 334 52 818 48 427 35 320 35 398 31 913 27 770
Tillgångar 2 930 86 537 86 557 76 158 53 933 49 632 36 124 36 002 32 339 28 147
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 930 86 471 55 987 54 726 46 290 20 321 16 952 13 895 11 040 8 313
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 3 189 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 5 051 5 119 9 663 9 649 13 687 13 667 14 320
Kortfristiga skulder 0 65 27 382 16 381 2 524 19 647 9 524 8 420 7 632 5 514
Skulder och eget kapital 2 930 86 537 86 557 76 158 53 933 49 632 36 124 36 002 32 339 28 147
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD 0 1 058 4 089 0 - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 3 402 13 147 0 12 461 9 838 7 824 7 505 7 525 6 097
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 1 184 3 665 0 1 913 1 094 2 106 2 383 2 215 1 826
Utdelning till aktieägare 0 82 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 63 21 503 86 910 109 292 148 436 68 653 56 587 62 501 73 764 38 131
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 16 60 57 59 48 42 43 45 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 344 1 449 1 917 2 516 1 430 1 347 1 454 1 639 908
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 353 348 - 244 228 236 230 216 189
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 63 13 261 -522 7 040 26 199 3 985 2 230 3 129 3 627 -1 074
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -75,26% -20,48% -26,37% 116,21% 21,32% -9,46% -15,27% 93,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 57,54% -0,22% 9,03% 47,66% 7,12% 5,35% 8,09% 10,34% -4,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 231,56% -0,22% 6,29% 17,32% 5,15% 3,42% 4,66% 4,53% -3,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 80,86% 9,15% 100,00% 30,39% 29,97% 28,97% 27,12% 24,77% 30,81%
Rörelsekapital/omsättning - 402,14% 67,36% 53,94% 33,88% 41,92% 45,59% 43,16% 32,92% 58,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% 99,92% 64,68% 71,86% 85,83% 40,94% 46,93% 38,60% 34,14% 29,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 133 133,85% 205,55% 332,43% 1 226,90% 76,54% 284,10% 329,04% 291,75% 331,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!