Visa allt om Lidéns Möbler Aktiebolag
Visa allt om Lidéns Möbler Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 13 763 13 839 14 459 13 837 15 045 18 004 17 468 17 560 18 162 18 337
Övrig omsättning 353 23 75 24 59 187 98 85 37 13
Rörelseresultat (EBIT) -424 -587 130 -421 -709 632 542 674 714 1 092
Resultat efter finansnetto -412 -620 89 -466 -742 613 531 634 687 1 019
Årets resultat 107 -20 239 124 -523 415 364 453 481 721
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 256 297 245 222 303 313 316 306 239
Omsättningstillgångar 7 451 7 755 7 751 7 224 7 576 8 469 8 557 8 225 8 350 8 236
Tillgångar 7 501 8 011 8 048 7 469 7 798 8 772 8 870 8 541 8 656 8 475
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 535 5 428 5 447 5 208 5 085 5 460 5 119 4 755 4 303 3 822
Obeskattade reserver 49 0 0 0 0 166 117 81 77 67
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 172 520 600 680 760 1 133 1 330 1 614 1 788 1 925
Kortfristiga skulder 1 745 2 064 2 001 1 581 1 954 2 013 2 303 2 091 2 489 2 662
Skulder och eget kapital 7 501 8 011 8 048 7 469 7 798 8 772 8 870 8 541 8 656 8 475
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 442 450 418 399 391
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 507 2 447 2 096 2 144 2 409 1 892 1 864 1 868 1 781 1 715
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 849 776 772 847 869 884 886 872 872 780
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 116 13 862 14 534 13 861 15 104 18 191 17 566 17 645 18 199 18 350
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 8 8 9 9 9 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 529 1 538 1 807 1 730 1 672 2 000 1 941 1 951 2 018 2 037
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 383 367 367 377 374 377 362 366 351 332
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -330 -476 236 -315 -618 711 626 766 801 1 179
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,55% -4,29% 4,50% -8,03% -16,44% 3,07% -0,52% -3,31% -0,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,19% -7,30% 1,67% -5,44% -8,94% 7,83% 6,48% 8,45% 8,80% 12,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,83% -4,23% 0,93% -2,93% -4,63% 3,82% 3,29% 4,11% 4,20% 6,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,92% 39,84% 40,29% 40,25% 40,62% 40,58% 39,51% 40,43% 39,91% 39,58%
Rörelsekapital/omsättning 41,46% 41,12% 39,77% 40,78% 37,37% 35,86% 35,80% 34,93% 32,27% 30,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,30% 67,76% 67,68% 69,73% 65,21% 63,64% 58,68% 56,36% 50,35% 45,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 53,18% 60,13% 79,21% 60,15% 62,23% 106,76% 106,64% 93,64% 87,91% 79,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...