Visa allt om Åseltorp Lantbruk Aktiebolag
Visa allt om Åseltorp Lantbruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 539 8 529 7 246 7 440 6 267 5 446 5 850 7 026 4 200 7 666
Övrig omsättning 149 127 201 144 73 76 324 213 153 5
Rörelseresultat (EBIT) 25 168 775 474 623 115 134 733 983 1 961
Resultat efter finansnetto 59 203 714 398 469 -115 17 674 928 1 920
Årets resultat 59 73 48 46 64 94 115 132 52 847
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 241 10 364 9 776 9 018 9 484 10 224 10 306 9 031 8 914 6 149
Omsättningstillgångar 4 115 4 352 5 004 4 129 4 361 3 570 3 378 4 342 4 040 3 838
Tillgångar 15 357 14 717 14 780 13 147 13 846 13 793 13 684 13 373 12 954 9 988
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 724 2 665 2 592 2 544 2 499 2 435 2 401 2 346 2 254 2 242
Obeskattade reserver 5 402 5 402 5 272 4 613 4 263 3 863 4 103 4 233 3 733 2 864
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 206 4 763 4 710 4 413 4 869 5 712 5 487 4 667 4 702 2 236
Kortfristiga skulder 2 025 1 887 2 207 1 577 2 216 1 783 1 693 2 127 2 265 2 645
Skulder och eget kapital 15 357 14 717 14 780 13 147 13 846 13 793 13 684 13 373 12 954 9 988
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 249 273 311 221 316
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 630 594 483 593 286 439 235 328 301
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 187 167 134 127 113 177 132 162 176
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 0 60 60 40 40
Omsättning 7 688 8 656 7 447 7 584 6 340 5 522 6 174 7 239 4 353 7 671
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 770 4 265 3 623 3 720 3 134 2 723 2 925 3 513 1 400 3 833
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 400 422 389 311 363 341 447 360 243 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 945 1 141 1 787 1 430 1 679 1 143 1 077 1 598 1 704 2 470
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,61% 17,71% -2,61% 18,72% 15,08% -6,91% -16,74% 67,29% -45,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,63% 1,73% 5,52% 3,92% 4,93% 0,99% 1,28% 6,33% 8,16% 20,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,27% 2,98% 11,26% 6,94% 10,90% 2,52% 2,99% 12,06% 25,17% 26,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,75% 68,81% 70,19% 70,26% 73,59% 75,19% 74,32% 70,95% 67,69% 78,35%
Rörelsekapital/omsättning 27,72% 28,90% 38,60% 34,30% 34,23% 32,81% 28,80% 31,53% 42,26% 15,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,18% 46,74% 45,36% 46,72% 40,74% 38,30% 39,64% 40,87% 38,15% 43,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,28% 69,58% 55,10% 43,63% 31,00% 44,92% 88,90% 110,95% 39,12% 98,98%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...