Visa allt om Neu Bau Veddige Aktiebolag
Visa allt om Neu Bau Veddige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 456 7 098 5 802 8 433 9 840 12 639 13 276 14 098 22 608 17 842
Övrig omsättning - - - - 16 - 15 44 59 -
Rörelseresultat (EBIT) -328 -579 -752 180 17 -211 -702 -254 1 397 1 438
Resultat efter finansnetto -407 -638 -873 112 50 -325 -772 -302 1 350 1 383
Årets resultat -407 -638 -873 112 50 -325 -490 2 702 987
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 332 365 401 437 441 507 586 701 751 693
Omsättningstillgångar 879 1 619 1 685 2 611 1 763 2 171 2 527 4 429 4 984 5 122
Tillgångar 1 212 1 984 2 086 3 049 2 204 2 678 3 113 5 130 5 735 5 815
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 207 -800 -162 711 724 674 998 1 788 1 936 1 385
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 282 604 252
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 160 193 229 369 104 134 170 242 278 314
Kortfristiga skulder 2 259 2 591 2 018 1 969 1 376 1 870 1 944 2 818 2 917 3 865
Skulder och eget kapital 1 212 1 984 2 086 3 049 2 204 2 678 3 113 5 130 5 735 5 815
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 519 653 1 044 831
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 982 3 850 3 236 4 227 4 375 5 306 5 066 4 541 5 888 5 132
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 378 1 269 1 198 1 359 1 558 1 924 1 854 1 672 2 312 1 985
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 450 150
Omsättning 1 456 7 098 5 802 8 433 9 856 12 639 13 291 14 142 22 667 17 842
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 15 10 13 14 17 18 17 28 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 364 473 580 649 703 743 738 829 807 811
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 356 359 457 425 431 429 425 413 354 384
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -295 -543 -716 228 98 -116 -587 -145 1 547 1 554
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -79,49% 22,34% -31,20% -14,30% -22,15% -4,80% -5,83% -37,64% 26,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -21,70% -28,58% -35,43% 6,07% 3,72% -7,88% -22,36% -4,66% 24,81% 24,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -18,06% -7,99% -12,74% 2,19% 0,83% -1,67% -5,24% -1,70% 6,29% 8,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 71,95% 65,78% 100,00% 100,00% 56,58% 61,67%
Rörelsekapital/omsättning -94,78% -13,69% -5,74% 7,61% 3,93% 2,38% 4,39% 11,43% 9,14% 7,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -99,59% -40,32% -7,77% 23,32% 32,85% 25,17% 32,06% 38,81% 41,34% 26,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 37,01% 59,67% 78,54% 127,43% 121,88% 110,96% 125,05% 155,11% 169,52% 131,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...