Visa allt om Unifold Aktiebolag
Visa allt om Unifold Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 242 1 039 350 272 722 451 559 461 375 279
Övrig omsättning - - 63 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 180 111 -27 -21 -28 9 36 26 23 96
Resultat efter finansnetto 185 113 -27 -25 -32 9 36 26 27 97
Årets resultat 143 87 -27 -25 -32 7 26 18 18 77
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 182 187 202 123 125 85 90 58 18 25
Omsättningstillgångar 621 521 285 256 299 480 290 335 375 259
Tillgångar 803 708 487 379 424 565 380 393 393 285
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 284 141 54 81 106 139 132 145 127 159
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 170 290 293 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 348 278 140 298 317 427 248 248 266 125
Skulder och eget kapital 803 708 487 379 424 565 380 393 393 285
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 94 - 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 253 60 128 117 139 13
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 29 102 19 39 37 49 4
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 40 0 50
Omsättning 1 242 1 039 413 272 722 451 559 461 375 279
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 242 1 039 350 272 722 451 559 461 375 279
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 16 11 13 129 354 80 172 164 188 27
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 185 126 60 -18 -25 14 43 37 31 107
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,54% 196,86% 28,68% -62,33% 60,09% -19,32% 21,26% 22,93% 34,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,91% 16,10% -4,93% -5,28% -6,13% 1,77% 10,26% 7,12% 6,87% 34,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,81% 10,97% -6,86% -7,35% -3,60% 2,22% 6,98% 6,07% 7,20% 34,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,57% 31,86% 52,00% 71,32% 55,82% 47,23% 50,09% 67,46% 94,40% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,98% 23,39% 41,43% -15,44% -2,49% 11,75% 7,51% 18,87% 29,07% 48,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,37% 19,92% 11,09% 21,37% 25,00% 24,60% 34,74% 36,90% 32,32% 55,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 177,87% 186,69% 185,00% 77,85% 88,33% 103,98% 102,42% 120,56% 127,44% 201,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...