Visa allt om Kari Kultima Taxi Aktiebolag
Visa allt om Kari Kultima Taxi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 818 1 171 1 735 1 427 1 394 1 152 1 056 1 145 1 102 931
Övrig omsättning - 111 - - - 15 8 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 096 215 367 189 220 239 30 213 128 201
Resultat efter finansnetto 1 095 213 367 194 215 231 27 205 115 184
Årets resultat 692 135 212 135 141 124 12 135 44 80
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 461 570 508 315 390 466 546 348 457 561
Omsättningstillgångar 2 001 992 1 009 954 896 755 544 681 555 441
Tillgångar 2 462 1 562 1 516 1 269 1 286 1 221 1 090 1 028 1 012 1 003
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 497 905 870 758 722 682 558 603 468 425
Obeskattade reserver 727 521 482 388 378 356 294 284 267 219
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 13 57 96 12 49 171
Kortfristiga skulder 237 136 165 124 172 127 142 129 227 189
Skulder och eget kapital 2 462 1 562 1 516 1 269 1 286 1 221 1 090 1 028 1 012 1 003
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 159 167 182 109 102
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 543 322 476 434 358 88 111 69 141 8
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 204 108 187 249 122 88 106 100 96 54
Utdelning till aktieägare 100 100 100 100 100 0 0 57 0 0
Omsättning 2 818 1 282 1 735 1 427 1 394 1 167 1 064 1 145 1 102 931
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 409 1 171 1 735 - 1 394 1 152 1 056 1 145 1 102 931
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 380 431 664 - 489 344 386 356 313 164
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 205 289 474 265 296 319 109 322 243 314
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 140,65% -32,51% 21,58% 2,37% 21,01% 9,09% -7,77% 3,90% 18,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 44,52% 13,76% 24,41% 15,52% 17,11% 19,57% 2,75% 20,91% 12,75% 20,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 38,89% 18,36% 21,33% 13,81% 15,78% 20,75% 2,84% 18,78% 11,71% 21,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,39% 64,82% 68,65% 63,14% 59,97% 61,46% 56,06% 63,93% 59,35% 60,26%
Rörelsekapital/omsättning 62,60% 73,10% 48,65% 58,16% 51,94% 54,51% 38,07% 48,21% 29,76% 27,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,84% 83,96% 82,19% 82,27% 77,81% 77,34% 71,07% 78,55% 65,24% 58,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 844,30% 729,41% 611,52% 769,35% 520,93% 594,49% 383,10% 527,91% 244,49% 233,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...