Visa allt om Dahlbergs Schakt o Planering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 2 529 2 483 2 249 2 745 2 645 1 592 1 689 1 405 2 750 2 196
Övrig omsättning 0 364 0 0 0 0 0 0 2 0
Rörelseresultat (EBIT) 381 557 -34 487 430 154 224 70 266 82
Resultat efter finansnetto 362 554 -43 471 408 125 192 39 228 61
Årets resultat 97 355 44 315 315 95 148 29 176 6
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 865 1 716 1 071 1 275 1 570 1 784 1 862 1 218 1 456 1 108
Omsättningstillgångar 801 1 311 828 1 143 715 465 490 640 590 463
Tillgångar 2 665 3 026 1 899 2 419 2 285 2 248 2 351 1 858 2 045 1 571
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 068 1 571 1 215 1 271 957 841 746 698 668 493
Obeskattade reserver 760 521 421 521 457 457 457 457 457 457
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 408 548 0 125 352 579 807 477 649 333
Kortfristiga skulder 429 387 262 502 520 371 342 226 271 290
Skulder och eget kapital 2 665 3 026 1 899 2 419 2 285 2 248 2 351 1 858 2 045 1 571
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 538 424 736 678
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 229 185 243 233
Utdelning till aktieägare 0 400 0 0 0 100 0 100 0 0
Omsättning 2 529 2 847 2 249 2 745 2 645 1 592 1 689 1 405 2 752 2 196
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 265 1 242 1 125 1 373 1 323 1 592 845 703 1 375 1 098
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 639 781 716 648 637 647 385 308 497 462
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 581 615 171 705 710 403 410 308 499 277
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,85% 10,40% -18,07% 3,78% 66,14% -5,74% 20,21% -48,91% 25,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,33% 18,44% -1,79% 20,13% 18,82% 6,85% 9,53% 3,88% 13,06% 5,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,10% 22,47% -1,51% 17,74% 16,26% 9,67% 13,26% 5,12% 9,71% 3,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,26% 86,19% 86,31% 81,97% 81,78% 78,08% 82,77% 79,22% 66,25% 68,49%
Rörelsekapital/omsättning 14,71% 37,21% 25,17% 23,35% 7,37% 5,90% 8,76% 29,47% 11,60% 7,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,32% 65,35% 81,27% 69,34% 57,48% 53,27% 46,89% 56,75% 50,10% 52,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 186,71% 338,76% 316,03% 227,69% 137,50% 125,34% 143,27% 283,19% 217,71% 159,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!