Visa allt om Gösta Kvist Fastighetsaktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 635 510 409 420 420 420 348 348 348 348
Övrig omsättning 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 431 340 264 202 263 333 259 150 200 117
Resultat efter finansnetto 428 338 261 195 250 333 265 162 205 124
Årets resultat 304 248 203 139 153 223 210 149 140 113
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 524 1 594 1 665 1 246 1 106 912 943 973 1 004 1 034
Omsättningstillgångar 713 797 336 1 261 1 650 1 643 1 353 1 135 1 012 845
Tillgångar 2 236 2 391 2 001 2 507 2 756 2 556 2 296 2 108 2 016 1 879
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 008 704 456 953 814 1 661 1 438 1 228 1 224 1 344
Obeskattade reserver 550 511 491 495 483 430 384 390 431 436
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 34 33 32 32 443 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 644 1 143 1 021 1 026 1 015 465 474 490 361 100
Skulder och eget kapital 2 236 2 391 2 001 2 507 2 756 2 556 2 296 2 108 2 016 1 879
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 - 0 100
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 75 0 20
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 24 0 6
Utdelning till aktieägare 0 0 0 700 0 1 000 0 0 145 260
Omsättning 635 511 409 425 420 420 348 348 348 348
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 348 - 348
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 99 - 126
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 502 411 335 273 333 363 289 180 230 151
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,51% 24,69% -2,62% 0,00% 0,00% 20,69% 0,00% 0,00% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,28% 14,22% 13,19% 8,06% 9,54% 13,15% 11,54% 7,83% 10,76% 6,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 67,87% 66,67% 64,55% 48,10% 62,62% 80,00% 76,15% 47,41% 62,36% 35,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,24% 97,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,87% -67,84% -167,48% 55,95% 151,19% 280,48% 252,59% 185,34% 187,07% 214,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,27% 46,11% 41,93% 53,41% 43,21% 78,11% 75,68% 71,89% 76,47% 88,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,71% 69,73% 32,91% 122,90% 162,56% 353,33% 285,44% 231,63% 280,33% 845,00%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...