Visa allt om Bittes Aktiebolag
Visa allt om Bittes Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 133 3 077 3 008 2 983 2 897 2 988 3 009 2 938 2 960 2 836
Övrig omsättning - 48 39 23 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 58 147 18 142 -2 29 58 0 -31 43
Resultat efter finansnetto 58 147 17 140 -4 28 58 -1 -29 42
Årets resultat 87 77 24 72 -3 14 41 2 1 34
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 136 142 149 157 166 113 123 129 146 154
Omsättningstillgångar 688 756 682 678 503 678 631 527 536 527
Tillgångar 823 898 830 836 669 791 754 656 682 681
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 344 337 280 336 264 287 313 272 270 309
Obeskattade reserver 0 62 20 41 0 8 8 8 16 51
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 479 499 530 458 405 496 434 378 396 321
Skulder och eget kapital 823 898 830 836 669 791 754 656 682 681
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 336 332 306 323 304
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 475 1 405 1 411 1 419 1 036 1 022 1 044 1 036 986
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 543 500 525 501 500 500 506 529 488
Utdelning till aktieägare 80 80 20 80 0 20 40 0 0 40
Omsättning 3 133 3 125 3 047 3 006 2 897 2 988 3 009 2 938 2 960 2 836
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 522 513 501 497 483 598 602 588 592 567
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 366 346 329 335 332 389 387 384 388 369
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 64 154 27 151 9 39 73 17 -6 65
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,82% 2,29% 0,84% 2,97% -3,05% -0,70% 2,42% -0,74% 4,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,05% 16,59% 2,17% 16,99% -0,30% 3,67% 7,82% 0,00% -4,25% 6,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,85% 4,84% 0,60% 4,76% -0,07% 0,97% 1,96% 0,00% -0,98% 1,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,56% 89,96% 89,43% 91,28% 90,96% 89,19% 89,33% 87,34% 89,49% 89,14%
Rörelsekapital/omsättning 6,67% 8,35% 5,05% 7,38% 3,38% 6,09% 6,55% 5,07% 4,73% 7,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,80% 42,91% 35,61% 44,02% 39,46% 37,03% 42,29% 42,36% 41,28% 50,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,51% 109,82% 89,43% 92,14% 70,12% 98,99% 99,31% 94,97% 84,09% 107,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...