Visa allt om Hamrånge Taxi Aktiebolag
Visa allt om Hamrånge Taxi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 193 2 687 2 600 2 972 2 412 2 630 2 928 2 867 3 091 3 007
Övrig omsättning 6 5 67 144 252 305 144 144 144 108
Rörelseresultat (EBIT) 190 109 271 360 -166 -33 188 44 144 45
Resultat efter finansnetto 139 76 240 375 -191 -78 131 -36 5 -106
Årets resultat 107 58 186 350 -191 -78 97 2 7 6
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 236 997 788 899 333 658 1 135 1 595 1 958 2 446
Omsättningstillgångar 1 004 868 982 1 214 642 784 879 712 763 714
Tillgångar 3 240 1 865 1 770 2 114 975 1 442 2 013 2 307 2 721 3 160
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 599 492 534 348 -2 189 268 171 169 162
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 40 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 565 699 538 906 249 357 670 1 081 1 433 1 844
Kortfristiga skulder 1 076 674 698 859 728 895 1 076 1 055 1 079 1 105
Skulder och eget kapital 3 240 1 865 1 770 2 114 975 1 442 2 013 2 307 2 721 3 160
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 879 887 1 054 1 094 1 068 1 081 1 001 1 012 1 008
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 283 247 291 308 330 313 307 319 341
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 199 2 692 2 667 3 116 2 664 2 935 3 072 3 011 3 235 3 115
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 064 896 867 743 603 658 732 717 773 752
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 483 399 380 338 353 351 350 329 334 338
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 445 260 401 486 159 444 669 530 633 563
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,83% 3,35% -12,52% 23,22% -8,29% -10,18% 2,13% -7,25% 2,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,90% 5,84% 15,31% 18,40% -17,03% -2,29% 9,54% 1,95% 5,37% 1,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,98% 4,06% 10,42% 13,09% -6,88% -1,25% 6,56% 1,57% 4,72% 1,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,25% 7,22% 10,92% 11,94% -3,57% -4,22% -6,73% -11,96% -10,22% -13,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,49% 26,38% 30,17% 16,46% -0,21% 13,11% 13,31% 7,41% 7,27% 6,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,31% 128,78% 140,69% 141,33% 88,19% 87,60% 81,69% 67,49% 70,71% 64,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...