Visa allt om CONTERRA Aktiebolag
Visa allt om CONTERRA Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 706 2 013 2 012 3 190 4 569 5 048 5 248 7 412 7 090 6 095
Övrig omsättning - - 12 14 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 506 373 473 28 993 1 374 687 260 1 183 357
Resultat efter finansnetto 505 370 486 82 1 020 1 401 682 314 1 255 397
Årets resultat 290 281 1 522 75 589 843 421 232 649 190
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 30 34 46 42 13 19 28 46 44
Omsättningstillgångar 1 905 2 047 2 272 3 311 3 802 3 902 3 571 3 739 4 820 3 900
Tillgångar 1 930 2 076 2 306 3 357 3 844 3 915 3 590 3 767 4 866 3 944
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 458 1 565 1 824 506 1 016 1 267 828 812 1 175 1 485
Obeskattade reserver 129 0 0 1 479 1 525 1 331 1 101 1 022 1 059 730
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 343 511 482 1 372 1 303 1 317 1 660 1 932 2 633 1 728
Skulder och eget kapital 1 930 2 076 2 306 3 357 3 844 3 915 3 590 3 767 4 866 3 944
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 1 683 2 211 2 508 2 277 2 211
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 561 759 726 1 716 1 832 0 0 898 676 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 380 504 320 844 821 1 186 1 412 1 015 902 1 535
Utdelning till aktieägare 400 398 540 204 585 840 405 405 594 960
Omsättning 1 706 2 013 2 024 3 204 4 569 5 048 5 248 7 412 7 090 6 095
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 706 1 007 1 006 1 063 1 523 1 683 1 749 2 471 2 363 2 032
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 972 668 539 892 945 994 1 271 1 506 1 320 1 283
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 522 386 485 40 1 007 1 380 696 278 1 206 380
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,25% 0,05% -36,93% -30,18% -9,49% -3,81% -29,20% 4,54% 16,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,37% 18,02% 21,12% 2,68% 26,69% 35,99% 19,19% 8,49% 25,91% 10,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,84% 18,58% 24,20% 2,82% 22,46% 27,91% 13,13% 4,32% 17,79% 6,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 91,56% 76,30% 88,97% 60,78% 54,69% 51,21% 36,41% 24,38% 30,85% 35,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,76% 75,39% 79,10% 47,54% 55,67% 57,42% 45,67% 41,09% 39,82% 50,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 555,39% 400,59% 471,37% 241,33% 291,79% 296,28% 215,12% 193,53% 183,06% 225,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...