Visa allt om Anders Wallin Aktiebolag
Visa allt om Anders Wallin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 998 1 410 1 285 1 658 1 887 1 769 1 633 1 503 1 729 2 106
Övrig omsättning - - - - - - - 22 13 30
Rörelseresultat (EBIT) 136 -20 24 16 25 41 -9 21 -88 151
Resultat efter finansnetto 93 -54 64 42 35 -76 -6 80 -253 154
Årets resultat 80 -54 64 42 35 -76 -6 80 -188 92
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 214 90 50 202 225 353 433 179 266 304
Omsättningstillgångar 1 174 862 919 769 755 694 670 729 626 718
Tillgångar 1 388 952 969 971 979 1 047 1 104 908 891 1 022
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 305 225 279 214 172 138 214 219 139 366
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 083 727 691 756 807 909 890 689 752 590
Skulder och eget kapital 1 388 952 969 971 979 1 047 1 104 908 891 1 022
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 33 45 0 0 150 105 105 165
Varav tantiem till styrelse & VD - - 33 45 - - 60 60 - -
Löner till övriga anställda 620 442 313 508 592 547 424 418 484 497
Varav resultatlön till övriga anställda 50 - - - 65 0 - - - -
Sociala kostnader 237 197 146 234 234 210 233 198 229 241
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
Omsättning 1 998 1 410 1 285 1 658 1 887 1 769 1 633 1 525 1 742 2 136
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 999 705 643 829 629 590 544 501 576 702
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 428 335 254 411 288 264 285 251 294 320
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 163 -10 136 103 87 159 13 109 4 259
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 41,70% 9,73% -22,50% -12,14% 6,67% 8,33% 8,65% -13,07% -17,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,87% -2,00% 9,80% 7,52% 6,64% 4,01% 0,82% 11,12% -9,32% 18,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,86% -1,35% 7,39% 4,40% 3,44% 2,37% 0,55% 6,72% -4,80% 8,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,55% 9,57% 17,74% 0,78% -2,76% -12,15% -13,47% 2,66% -7,29% 6,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,97% 23,63% 28,79% 22,04% 17,57% 13,18% 19,38% 24,12% 15,60% 40,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,17% 110,32% 127,93% 96,30% 90,58% 74,04% 70,45% 101,16% 72,47% 117,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...