Visa allt om Projektengagemang Elmiljö Sverige AB
Visa allt om Projektengagemang Elmiljö Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 64 550 56 865 48 593 45 980 36 512 32 151 26 595 24 262 17 497 17 134
Övrig omsättning 254 14 56 - - - - - - 40
Rörelseresultat (EBIT) 827 4 266 1 528 3 659 4 118 6 183 4 085 5 635 2 211 1 615
Resultat efter finansnetto 814 3 829 1 128 2 888 4 171 6 346 4 106 5 965 2 019 1 647
Årets resultat 293 2 970 866 2 222 3 051 8 062 2 565 3 384 971 1 090
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 958 1 861 810 1 119 1 633 3 290 6 936 4 958 2 341 2 125
Omsättningstillgångar 13 637 20 385 17 725 16 228 9 938 11 777 8 802 7 629 7 707 7 014
Tillgångar 14 596 22 245 18 534 17 347 11 572 15 067 15 738 12 587 10 048 9 138
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 414 4 121 2 001 3 135 3 413 8 362 6 483 4 918 2 534 2 563
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 4 650 3 790 2 349 1 820
Avsättningar (tkr) 978 1 503 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 203 16 621 16 534 14 212 8 159 6 705 4 604 3 879 5 165 4 755
Skulder och eget kapital 14 596 22 245 18 534 17 347 11 572 15 067 15 738 12 587 10 048 9 138
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 343 2 975 1 405 1 288 806 837 1 072 1 021 966 1 272
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 26 372 21 462 20 881 19 794 16 225 12 515 10 720 9 002 6 957 6 861
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 12 143 11 941 10 508 9 247 7 126 5 658 4 834 4 237 3 402 3 457
Utdelning till aktieägare 0 2 000 850 2 000 2 500 8 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Omsättning 64 804 56 879 48 649 45 980 36 512 32 151 26 595 24 262 17 497 17 174
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 55 53 47 44 42 33 31 27 22 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 174 1 073 1 034 1 045 869 974 858 899 795 745
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 750 713 723 667 592 606 573 563 546 534
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 377 4 764 2 010 4 069 4 292 6 369 4 282 5 845 2 397 1 799
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,51% 17,02% 5,68% 25,93% 13,56% 20,89% 9,62% 38,66% 2,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,67% 19,18% 8,35% 21,13% 36,27% 42,14% 26,13% 47,44% 23,46% 18,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,28% 7,50% 3,18% 7,97% 11,49% 19,75% 15,47% 24,61% 13,47% 9,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,77% 6,62% 2,45% 4,38% 4,87% 15,78% 15,78% 15,46% 14,53% 13,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,54% 18,53% 10,80% 18,07% 29,49% 55,50% 62,97% 61,26% 42,05% 42,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,73% 122,65% 107,20% 114,19% 121,80% 175,65% 191,18% 196,67% 149,22% 147,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...