Visa allt om Bergamott Trans Mitt AB
Visa allt om Bergamott Trans Mitt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 0 0 0 605 487 562 733 777 996 538 086 491 422 447 638 329 299
Övrig omsättning 22 859 - - 541 5 570 6 425 8 808 3 881 3 696 4 137
Rörelseresultat (EBIT) 22 859 -68 0 9 199 11 252 7 834 9 492 6 060 3 628 1 334
Resultat efter finansnetto 22 859 -68 -12 11 008 11 424 7 757 9 192 5 567 2 715 615
Årets resultat 17 830 -30 578 8 975 9 223 5 881 5 169 3 514 1 888 406
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 3 755 15 343 29 404 29 799 38 183 40 268 36 747
Omsättningstillgångar 22 859 54 851 57 659 120 308 100 541 91 952 85 478 89 715 90 766 64 604
Tillgångar 22 859 54 851 57 659 124 063 115 884 121 356 115 277 127 898 131 034 101 351
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 830 54 800 54 830 54 253 45 278 36 055 30 574 28 413 27 899 20 945
Obeskattade reserver 0 0 2 829 3 640 4 150 5 284 5 737 3 927 3 309 1 938
Avsättningar (tkr) 0 0 0 500 519 540 715 815 530 630
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 5 157 8 070 14 738 34 218 34 946
Kortfristiga skulder 5 029 51 0 65 670 65 937 74 320 70 181 80 005 65 078 42 892
Skulder och eget kapital 22 859 54 851 57 659 124 063 115 884 121 356 115 277 127 898 131 034 101 351
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2013-04 2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 1 315 1 401 1 592 1 072 968 912 881
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 14 660 16 737 21 258 14 604 15 701 14 896 12 366
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 7 367 7 553 9 629 7 229 7 431 7 326 5 532
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 400 3 204 3 000 0
Omsättning 22 859 0 0 606 028 568 303 784 421 546 894 495 303 451 334 333 436
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 45 48 48 49 52 139 46
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 13 455 11 724 16 208 10 981 9 450 3 220 7 159
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 532 542 705 489 482 171 420
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 859 -68 0 11 155 14 049 13 465 13 656 9 534 7 333 4 288
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% 7,60% -27,67% - 9,50% 9,78% 35,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 8,88% 9,88% 7,00% 8,58% 5,06% 2,88% 1,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 1,82% 2,04% 1,09% 1,84% 1,32% 0,84% 0,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 8,67% 8,89% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - 9,02% 6,15% 2,27% 2,84% 1,98% 5,74% 6,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,00% 99,91% 98,71% 45,89% 41,71% 32,85% 30,11% 24,43% 23,11% 22,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 454,54% 107 550,98% - 181,85% 151,34% 122,81% 121,66% 111,95% 139,01% 147,47%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...