Visa allt om Engströms Husvagnsservice AB
Visa allt om Engströms Husvagnsservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 145 10 383 10 959 9 629 7 813 7 279 6 746 5 022 4 588 3 625
Övrig omsättning 19 151 78 4 8 7 - - 45 -
Rörelseresultat (EBIT) 815 92 1 018 400 182 370 463 464 -2 197
Resultat efter finansnetto 813 92 970 389 147 331 402 422 -24 182
Årets resultat 447 161 562 247 83 192 219 234 10 95
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 321 257 255 280 336 272 248 178 137 106
Omsättningstillgångar 4 785 3 966 3 973 2 958 2 790 2 335 2 699 1 954 1 797 1 212
Tillgångar 5 106 4 223 4 228 3 239 3 127 2 607 2 947 2 133 1 934 1 317
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 664 2 217 2 057 1 494 1 247 1 164 971 803 568 559
Obeskattade reserver 795 620 735 490 426 400 337 244 147 188
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 111 430 430 437 430 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 536 957 1 007 816 1 024 1 043 1 638 1 086 1 218 571
Skulder och eget kapital 5 106 4 223 4 228 3 239 3 127 2 607 2 947 2 133 1 934 1 317
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 591 576 250 470 414 558 470
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 75 50
Löner till övriga anställda - 2 474 2 279 1 158 1 158 1 010 577 307 313 9
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 970 740 581 585 434 390 264 308 227
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0
Omsättning 12 164 10 534 11 037 9 633 7 821 7 286 6 746 5 022 4 633 3 625
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 6 7 6 6 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 518 1 298 1 370 1 605 1 116 1 213 1 124 1 256 1 147 1 208
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 448 439 384 380 338 291 283 258 302 265
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 842 114 1 067 480 210 412 504 474 4 201
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,97% -5,26% 13,81% 23,24% 7,34% 7,90% 34,33% 9,46% 26,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,96% 2,18% 24,12% 12,35% 5,82% 14,19% 15,95% 21,75% -0,10% 14,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,71% 0,89% 9,31% 4,15% 2,33% 5,08% 6,97% 9,24% -0,04% 5,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,28% 49,91% 52,13% 44,51% 46,67% 46,70% 48,34% 51,14% 48,30% 46,15%
Rörelsekapital/omsättning 26,75% 28,98% 27,06% 22,25% 22,60% 17,75% 15,73% 17,28% 12,62% 17,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,32% 63,95% 62,21% 57,93% 49,92% 55,96% 41,38% 46,08% 34,84% 52,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 179,30% 176,18% 194,74% 159,56% 131,93% 106,71% 81,38% 71,18% 45,73% 84,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...