Visa allt om Tidningstransport i Sundsvall Aktiebolag
Visa allt om Tidningstransport i Sundsvall Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 294 13 303 27 174 29 966 31 763 30 961 29 000 27 190 28 928 23 609
Övrig omsättning 333 60 - - - - 5 71 320 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 035 -72 5 500 3 667 4 909 3 410 3 954 3 614 4 106 4 463
Resultat efter finansnetto 1 017 -105 5 425 3 555 4 773 3 366 3 887 3 538 3 946 4 335
Årets resultat 1 984 850 3 878 3 201 2 553 2 010 2 553 2 120 1 735 2 330
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 200 6 728 10 049 12 009 14 168 12 099 10 767 10 804 11 745 9 295
Omsättningstillgångar 6 135 5 460 7 713 7 654 7 276 6 038 6 257 5 200 4 321 4 492
Tillgångar 11 336 12 188 17 762 19 663 21 444 18 138 17 024 16 005 16 066 13 787
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 649 3 164 4 914 3 597 2 959 3 106 3 796 3 643 4 323 2 589
Obeskattade reserver 6 003 7 544 8 758 8 339 8 918 7 652 7 071 6 703 6 075 4 604
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 225 1 784 2 603 1 026 1 126 1 226 1 426 1 526
Kortfristiga skulder 1 685 1 479 3 864 5 943 6 963 6 354 5 032 4 432 4 241 5 069
Skulder och eget kapital 11 336 12 188 17 762 19 663 21 444 18 138 17 024 16 005 16 066 13 787
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 1 630 1 440 1 165 1 360 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 3 742 6 772 7 984 8 497 7 688 7 078 6 816 7 290 6 471
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 1 209 2 150 2 690 2 811 2 815 2 515 2 504 3 016 2 286
Utdelning till aktieägare 1 300 1 500 2 600 2 560 2 564 2 700 2 700 2 400 2 800 0
Omsättning 11 627 13 363 27 174 29 966 31 763 30 961 29 005 27 261 29 248 23 609
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 10 29 29 29 29 29 0 28 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 613 1 330 937 1 033 1 095 1 068 1 000 - 1 033 874
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 559 512 315 379 397 427 388 - 426 331
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 358 1 999 7 987 7 268 7 582 5 948 6 443 6 246 6 333 5 879
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,10% -51,05% -9,32% -5,66% 2,59% 6,76% 6,66% -6,01% 22,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,22% -0,56% 31,09% 18,80% 23,04% 19,00% 23,26% 22,62% 25,91% 32,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,25% -0,51% 20,32% 12,34% 15,56% 11,13% 13,66% 13,32% 14,39% 19,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,83% 76,25% 77,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 39,40% 29,93% 14,16% 5,71% 0,99% -1,02% 4,22% 2,82% 0,28% -2,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,49% 74,24% 66,13% 51,37% 44,45% 48,22% 52,91% 53,63% 54,13% 42,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 364,09% 369,17% 199,61% 128,79% 104,50% 95,03% 124,34% 117,33% 101,89% 88,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...