Visa allt om IC Teknik i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om IC Teknik i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 292 866 1 870 1 161 1 603 1 634 2 066 1 837 1 081 943
Övrig omsättning - - - - - 40 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 137 -73 128 37 145 117 352 93 83 81
Resultat efter finansnetto 128 -87 97 12 111 92 336 51 37 41
Årets resultat 101 -18 54 5 54 40 224 28 18 41
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 819 832 877 939 980 1 021 1 064 908 928 966
Omsättningstillgångar 748 620 696 822 611 699 596 630 387 292
Tillgångar 1 567 1 451 1 573 1 761 1 591 1 720 1 660 1 539 1 315 1 259
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 628 527 545 491 485 432 412 187 159 142
Obeskattade reserver 65 65 134 113 109 79 50 20 10 0
Avsättningar (tkr) 32 32 32 32 32 32 35 27 34 60
Långfristiga skulder 657 694 715 753 779 779 808 837 870 896
Kortfristiga skulder 186 133 148 372 185 398 356 466 241 161
Skulder och eget kapital 1 567 1 451 1 573 1 761 1 591 1 720 1 660 1 539 1 315 1 259
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 223 - - 284 241 196 212
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 192 312 0 284 267 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader - 131 219 141 162 165 135 168 138 158
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 292 866 1 870 1 161 1 603 1 674 2 066 1 837 1 081 943
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 292 866 1 870 1 161 1 603 1 634 2 066 1 837 1 081 943
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 418 362 587 386 469 447 443 435 346 374
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 150 -27 189 78 186 158 393 106 96 137
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 49,19% -53,69% 61,07% -27,57% -1,90% -20,91% 12,47% 69,94% 14,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,74% -5,03% 8,20% 2,27% 9,24% 6,80% 21,33% 6,04% 6,31% 6,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,60% -8,43% 6,90% 3,45% 9,17% 7,16% 17,13% 5,06% 7,68% 8,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,67% 58,66% 62,62% 65,72% 60,14% 52,20% 53,48% 45,73% 69,47% 80,38%
Rörelsekapital/omsättning 43,50% 56,24% 29,30% 38,76% 26,58% 18,42% 11,62% 8,93% 13,51% 13,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,31% 39,81% 41,29% 32,61% 35,53% 28,50% 27,04% 13,09% 12,64% 11,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 402,15% 466,17% 470,27% 220,97% 330,27% 175,63% 167,42% 135,19% 160,58% 181,37%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...