Visa allt om Sportbilar i Örebro AB
Visa allt om Sportbilar i Örebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 159 328 144 693 94 408 43 801 32 920 38 170 40 596 30 490 35 146 47 127
Övrig omsättning 163 180 - - - 546 584 414 322 247
Rörelseresultat (EBIT) -1 678 -973 -4 102 -3 751 -3 946 -2 113 -132 -693 -2 666 -269
Resultat efter finansnetto -2 115 -1 476 -4 411 -4 018 -4 162 -2 294 -338 -899 -3 053 -564
Årets resultat -2 115 -1 476 -4 411 -4 018 -4 162 -2 294 -338 -899 -1 270 -55
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 806 516 191 162 223 113 170 188 171 249
Omsättningstillgångar 17 617 14 328 10 450 13 333 3 617 5 104 8 906 5 114 7 554 10 076
Tillgångar 18 423 14 843 10 641 13 496 3 840 5 216 9 076 5 302 7 725 10 324
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 125 240 916 1 327 1 344 6 2 300 -762 137 546
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 783
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 353 9 958 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 945 4 644 9 725 12 169 2 496 5 210 6 775 6 064 7 588 7 995
Skulder och eget kapital 18 423 14 843 10 641 13 496 3 840 5 216 9 076 5 302 7 725 10 324
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 486 286 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 234 1 741 1 422 1 417 1 512 1 541 1 374 942 683
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 180 685 697 576 632 670 614 385 332
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 159 491 144 873 94 408 43 801 32 920 38 716 41 180 30 904 35 468 47 374
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 7 5 5 4 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 15 933 20 670 18 882 8 760 8 230 9 543 10 149 7 623 11 715 15 709
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 638 650 596 478 460 538 565 512 462 400
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 480 -881 -4 042 -3 690 -3 881 -2 034 -51 -612 -2 588 -177
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,11% 53,26% 115,54% 33,05% -13,75% -5,98% 33,15% -13,25% -25,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,10% -6,55% -38,54% -27,78% -102,76% -40,41% -1,41% -12,98% -34,12% -2,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,05% -0,67% -4,34% -8,56% -11,99% -5,52% -0,32% -2,26% -7,50% -0,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,77% 8,07% 6,23% 5,68% 4,20% 7,80% 10,70% 10,42% 5,61% 8,33%
Rörelsekapital/omsättning 3,56% 6,69% 0,77% 2,66% 3,41% -0,28% 5,25% -3,12% -0,10% 4,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,68% 1,62% 8,61% 9,83% 35,00% 0,12% 25,34% -14,37% 1,77% 17,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,01% 100,88% 47,81% 47,19% 65,38% 38,04% 76,18% 23,14% 39,63% 35,80%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...