Visa allt om Ängsnäs Lantbruks Aktiebolag
Visa allt om Ängsnäs Lantbruks Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 456 6 758 4 061 5 788 5 913 6 408 4 681 4 672 6 616 6 248
Övrig omsättning 1 231 845 1 304 1 485 1 785 1 347 911 1 020 1 284 1 538
Rörelseresultat (EBIT) 438 1 158 764 1 339 1 080 957 -155 111 1 437 1 753
Resultat efter finansnetto 521 1 285 988 1 558 1 324 1 146 18 375 1 568 1 900
Årets resultat 533 935 611 695 306 644 371 528 1 032 1 007
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 560 7 869 8 674 8 935 8 110 7 100 5 938 6 773 7 653 7 573
Omsättningstillgångar 9 767 10 396 7 279 11 004 9 428 8 331 8 427 7 699 6 025 5 234
Tillgångar 18 327 18 266 15 953 19 939 17 538 15 432 14 365 14 472 13 678 12 807
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 926 10 594 9 859 11 548 10 953 10 747 10 204 9 933 9 505 8 572
Obeskattade reserver 4 756 4 940 4 856 4 656 3 993 3 083 2 810 3 295 3 635 3 500
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 500 2 300 1 056 2 629 2 134 1 291 1 085 902 130 425
Kortfristiga skulder 144 432 182 1 106 458 311 267 342 407 309
Skulder och eget kapital 18 327 18 266 15 953 19 939 17 538 15 432 14 365 14 472 13 678 12 807
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 748 772 708 760 783 749 471 529 527
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 230 224 231 212 271 226 144 175 171
Utdelning till aktieägare 1 000 200 200 200 100 100 100 100 100 100
Omsättning 5 687 7 603 5 365 7 273 7 698 7 755 5 592 5 692 7 900 7 786
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 485 2 253 1 354 1 929 2 957 3 204 2 341 2 336 3 308 3 124
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 254 349 352 319 476 538 492 313 360 359
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 552 2 236 1 923 2 466 2 176 1 994 857 1 133 2 517 2 782
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,06% 66,41% -29,84% -2,11% -7,72% 36,89% 0,19% -29,38% 5,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,84% 7,03% 6,19% 7,81% 7,59% 7,48% 0,13% 2,59% 12,17% 14,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,69% 19,01% 24,33% 26,92% 22,51% 18,01% 0,38% 8,03% 25,15% 30,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,90% 75,53% 55,65% 56,79% 55,93% 61,56% 55,84% 45,80% 72,52% 52,75%
Rörelsekapital/omsättning 215,96% 147,44% 174,76% 171,01% 151,70% 125,16% 174,32% 157,47% 84,92% 78,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,86% 79,09% 85,54% 76,13% 79,23% 84,36% 85,45% 85,42% 88,63% 86,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5 477,78% 1 927,08% 2 200,55% 807,23% 1 721,40% 2 150,16% 2 416,85% 1 751,17% 1 180,84% 1 052,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...