Visa allt om Annilla Fastigheter AB
Visa allt om Annilla Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 4 537 4 240 4 400 4 360 4 230 3 700 3 449 3 455 3 409 2 895
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 916 832 827 775 938 1 114 670 968 1 209 1 152
Resultat efter finansnetto 472 317 455 185 295 214 193 753 525 -3
Årets resultat 285 238 354 114 235 39 126 447 335 -181
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 829 29 363 28 578 28 903 29 100 28 724 21 034 20 051 20 393 19 817
Omsättningstillgångar 1 595 1 095 1 311 1 939 1 817 1 835 1 463 2 353 1 866 1 859
Tillgångar 31 425 30 457 29 889 30 842 30 917 30 559 22 497 22 404 22 259 21 676
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 844 1 948 2 037 1 983 2 022 2 084 2 045 2 048 1 860 1 525
Obeskattade reserver 607 512 542 532 493 483 385 348 217 137
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 27 417 26 482 25 689 26 672 26 851 26 165 18 700 18 700 18 700 18 700
Kortfristiga skulder 1 557 1 515 1 621 1 656 1 551 1 827 1 367 1 308 1 481 1 314
Skulder och eget kapital 31 425 30 457 29 889 30 842 30 917 30 559 22 497 22 404 22 259 21 676
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 380 350 350 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 899 559 565 404 482 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 333 187 196 177 129 119 94 97 94
Utdelning till aktieägare 400 390 326 300 153 297 0 129 260 0
Omsättning 4 537 4 240 4 400 4 360 4 230 3 700 3 449 3 455 3 409 2 895
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 512 1 413 2 200 2 180 4 230 1 850 1 725 1 728 1 705 1 448
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 557 423 384 392 594 310 253 227 229 228
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 555 1 452 1 441 1 381 1 523 1 573 1 096 1 389 1 655 1 471
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,00% -3,64% 0,92% 3,07% 14,32% 7,28% -0,17% 1,35% 17,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,93% 2,85% 3,08% 2,74% 3,38% 3,74% 3,32% 4,71% 5,82% 5,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,32% 20,45% 20,91% 19,40% 24,70% 30,86% 21,69% 30,54% 38,02% 41,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,84% -9,91% -7,05% 6,49% 6,29% 0,22% 2,78% 30,25% 11,29% 18,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,37% 7,71% 8,23% 7,77% 7,72% 7,98% 10,35% 10,29% 9,06% 7,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,44% 72,28% 80,88% 117,09% 117,15% 100,44% 107,02% 179,89% 126,00% 141,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...