Visa allt om Investmentbolaget Askungen AB
Visa allt om Investmentbolaget Askungen AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 65 709 135 469 75 785 77 923 35 589 35 333 61 882 600 628 418
Övrig omsättning 35 103 40 141 26 934 25 325 30 067 51 332 50 119 56 105 81 358 237 059
Rörelseresultat (EBIT) 23 257 -10 648 -7 055 10 301 4 495 37 409 10 463 10 152 -53 074 -101 851
Resultat efter finansnetto 16 071 -10 455 -5 969 12 401 6 523 34 824 9 427 14 841 -38 190 -97 172
Årets resultat 16 071 -10 455 -5 969 12 401 6 523 34 824 9 427 14 841 -38 190 -100 835
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 666 2 053 1 738 1 878 1 733 1 582 1 833 1 378 1 439 181
Omsättningstillgångar 140 761 142 206 159 591 156 083 137 111 132 714 99 904 80 922 67 345 103 104
Tillgångar 142 426 144 259 161 329 157 962 138 845 134 296 101 736 82 300 68 784 103 284
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 124 400 113 329 123 784 129 753 117 352 110 829 76 005 66 578 51 737 89 926
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 026 30 930 37 545 28 208 21 493 23 467 25 731 15 722 17 047 13 358
Skulder och eget kapital 142 426 144 259 161 329 157 962 138 845 134 296 101 736 82 300 68 784 103 284
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 829 751 735 718 676 659 648 601 1 444 608
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 599 638 638 614 591 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 769 708 696 689 673 389 388 376 653 361
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 100 812 175 610 102 719 103 248 65 656 86 665 112 001 56 705 81 986 237 477
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 32 855 67 735 37 893 38 962 17 795 17 667 30 941 600 628 418
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 166 1 078 1 063 1 049 999 956 532 1 012 2 135 970
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 581 -10 418 -6 864 10 433 4 709 37 654 10 603 10 292 -52 951 -101 722
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -51,50% 78,75% -2,74% 118,95% 0,72% -42,90% 10 213,67% -4,46% 50,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,76% -1,79% 2,36% 9,28% 8,32% 31,42% 18,68% 23,27% -45,42% -91,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 47,17% -1,91% 5,02% 18,80% 32,45% 119,41% 30,71% 3 192,17% -4 974,52% -22 654,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,11% -12,39% 100,00% 100,00% 100,00% 41,21% 28,11% 100,00% -13 654,30% -73 699,28%
Rörelsekapital/omsättning 186,79% 82,14% 161,04% 164,10% 324,87% 309,19% 119,86% 10 866,67% 8 009,24% 21 470,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,34% 78,56% 76,73% 82,14% 84,52% 82,53% 74,71% 80,90% 75,22% 87,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 746,59% 403,57% 182,10% 263,11% 637,93% 565,53% 388,26% 514,71% 395,05% 771,85%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 65 832 135 640 75 965 78 163 35 949 35 693 61 882 600 628 418
Övrig omsättning 35 101 40 098 26 922 25 304 30 062 51 306 50 119 56 105 81 358 237 059
Rörelseresultat (EBIT) 25 080 -9 564 -6 095 11 200 5 405 38 423 10 467 10 152 -53 073 -101 846
Resultat efter finansnetto 16 071 -10 455 -5 983 12 404 6 525 34 826 9 430 14 841 -38 191 -97 171
Årets resultat 16 071 -10 455 -5 983 12 404 6 525 34 826 9 430 14 841 -38 191 -100 834
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 583 1 993 1 980 2 195 2 131 2 099 2 346 1 478 1 539 281
Omsättningstillgångar 140 438 141 715 159 226 155 715 136 658 132 150 99 369 80 827 67 250 103 004
Tillgångar 142 022 143 708 161 206 157 910 138 789 134 249 101 715 82 305 68 789 103 285
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 124 400 113 329 123 785 129 768 117 363 110 838 76 013 66 583 51 741 89 932
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 622 30 379 37 422 28 143 21 426 23 410 25 702 15 722 17 047 13 353
Skulder och eget kapital 142 022 143 708 161 206 157 910 138 789 134 249 101 715 82 305 68 789 103 285
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 829 751 735 715 676 659 648 601 1 444 608
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 638 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 423 403 399 402 392 389 388 376 653 361
Utdelning till aktieägare 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 100 933 175 738 102 887 103 467 66 011 86 999 112 001 56 705 81 986 237 477
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 65 832 135 640 37 983 78 163 35 949 35 693 61 882 600 628 418
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 263 1 175 585 1 152 1 090 1 078 1 063 1 012 2 135 970
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 25 188 -9 456 -6 023 11 219 5 541 38 563 10 607 10 292 -52 950 -101 717
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -51,47% 78,56% -2,81% 117,43% 0,72% -42,32% 10 213,67% -4,46% 50,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,82% -1,80% 2,36% 9,28% 8,32% 32,18% 18,69% 23,27% -45,42% -91,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 47,08% -1,91% 5,01% 18,75% 32,13% 121,05% 30,71% 3 192,17% -4 974,68% -22 653,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,24% -12,25% 7,29% 100,00% 100,00% 41,80% 28,11% 100,00% -13 654,30% -73 699,28%
Rörelsekapital/omsättning 186,56% 82,08% 160,34% 163,21% 320,54% 304,65% 119,04% 10 850,83% 7 994,11% 21 447,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,59% 78,86% 76,79% 82,18% 84,56% 82,56% 74,73% 80,90% 75,22% 87,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 761,87% 409,27% 181,72% 262,41% 637,81% 564,50% 386,62% 514,10% 201,72% 771,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...