Visa allt om Ksupport Håkansson AB
Visa allt om Ksupport Håkansson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04
Nettoomsättning 2 438 1 910 1 591 1 578 2 251 1 929 1 061 981 854 1 580
Övrig omsättning - - - - - - 4 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 610 268 405 363 616 229 112 59 117 156
Resultat efter finansnetto 609 293 404 141 571 884 67 8 67 145
Årets resultat 474 225 424 57 303 823 41 -2 44 97
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 17 635 600 800 820 843 847 880 1 217
Omsättningstillgångar 706 727 457 462 1 080 1 269 308 284 423 491
Tillgångar 706 744 1 091 1 062 1 880 2 089 1 152 1 130 1 303 1 708
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 576 340 814 590 533 1 096 272 231 233 303
Obeskattade reserver 0 0 0 150 150 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 495 495 495 495 537 1 000
Kortfristiga skulder 130 404 276 322 702 498 384 404 532 404
Skulder och eget kapital 706 744 1 091 1 062 1 880 2 089 1 152 1 130 1 303 1 708
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 411 348 248 650
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 390 440 442 460 405 0 15 22 11
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 178 153 154 160 143 145 127 101 224
Utdelning till aktieägare 474 238 700 200 0 866 0 0 0 92
Omsättning 2 438 1 910 1 591 1 578 2 251 1 929 1 065 981 854 1 580
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 438 1 910 1 591 1 578 2 251 1 929 1 061 981 854 790
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 562 787 651 652 672 597 612 541 412 500
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 610 268 405 363 617 231 114 92 139 197
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,64% 20,05% 0,82% -29,90% 16,69% 81,81% 8,15% 14,87% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 86,40% 39,38% 37,12% 34,18% 32,77% 44,47% 9,72% 5,49% 9,75% 9,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,02% 15,34% 25,46% 23,00% 27,37% 48,16% 10,56% 6,32% 14,87% 10,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,12% 77,54% 83,22% 86,06% 69,17% 59,77% 95,29% 94,50% 90,05% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,63% 16,91% 11,38% 8,87% 16,79% 39,97% -7,16% -12,23% -12,76% 5,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,59% 45,70% 74,61% 66,57% 34,23% 52,47% 23,61% 20,44% 17,88% 17,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 543,08% 179,95% 165,58% 143,48% 153,85% 254,82% 80,21% 70,30% 79,51% 121,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...