Visa allt om Ebbe Johansson Stugby AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 663 745 885 981 746 1 104 2 105 3 782 3 754 5 067
Övrig omsättning 8 268 0 0 0 855 843 1 120 1 312 1 204 1 381
Rörelseresultat (EBIT) 3 475 -4 315 -879 -593 -248 -50 702 -72 -169 272
Resultat efter finansnetto 3 475 -4 258 -694 -205 -237 -1 703 -31 -117 362
Årets resultat 3 475 -4 258 43 37 43 262 734 391 218 443
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 497 7 097 8 369 9 915 11 756 10 610 12 233 11 542 11 337 11 137
Omsättningstillgångar 7 735 1 208 1 182 1 256 676 3 028 1 260 2 718 3 182 3 981
Tillgångar 11 231 8 305 9 551 11 171 12 432 13 638 13 493 14 261 14 519 15 118
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 758 3 803 8 611 9 468 10 432 11 089 11 527 11 183 10 942 10 864
Obeskattade reserver 0 0 0 751 992 1 303 1 645 1 929 2 471 2 902
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 473 4 502 940 952 1 009 1 246 322 1 149 1 107 1 352
Skulder och eget kapital 11 231 8 305 9 551 11 171 12 432 13 638 13 493 14 261 14 519 15 118
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 1 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 800 344 1 525 1 589 1 098
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 200 234 359 277 381
Utdelning till aktieägare 0 520 550 900 1 000 700 700 390 150 140
Omsättning 8 931 745 885 981 1 601 1 947 3 225 5 094 4 958 6 448
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 332 373 443 491 373 552 1 053 946 939 1 689
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 204 2 204 518 449 553 523 344 522 489 865
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 520 -4 186 -749 -463 -127 90 930 309 235 718
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,01% -15,82% -9,79% 31,50% -32,43% -47,55% -44,34% 0,75% -25,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,94% -51,27% -7,27% -1,83% -1,88% -0,01% 5,39% -0,22% -0,81% 2,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 524,13% -571,54% -78,42% -20,80% -31,37% -0,09% 34,54% -0,82% -3,12% 7,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 99,89% 100,00% 99,87% 100,00% 68,31% 66,26% 66,20% 66,37%
Rörelsekapital/omsättning 492,01% -442,15% 27,34% 30,99% -44,64% 161,41% 44,56% 41,49% 55,27% 51,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,17% 45,79% 90,16% 90,00% 90,14% 88,76% 94,94% 88,97% 87,91% 86,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 172,93% 26,83% 125,74% 131,93% 67,00% 243,02% 391,30% 202,87% 248,60% 259,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!