Visa allt om Lavalvägen Invest AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 699 9 264 50 146 21 501 22 784 21 698 23 675 27 026 15 257 15 072
Övrig omsättning 149 569 0 96 63 0 0 0 33 0
Rörelseresultat (EBIT) -176 1 151 3 627 279 603 184 826 212 286 112
Resultat efter finansnetto -220 2 755 4 168 225 531 162 793 145 201 -108
Årets resultat 1 2 326 2 667 178 496 401 472 107 60 2
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 319 1 966 1 929 1 802 1 770 1 793 1 884 1 874 1 962 2 121
Omsättningstillgångar 6 021 8 000 11 275 6 869 6 003 5 853 4 667 4 637 3 982 3 897
Tillgångar 8 340 9 967 13 204 8 671 7 773 7 646 6 550 6 511 5 944 6 019
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 469 6 268 3 942 2 476 2 298 1 802 1 402 929 822 762
Obeskattade reserver 1 565 1 789 1 549 634 641 500 453 269 269 162
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 001 1 154 1 112 1 134 1 182 1 322 1 176 1 839 1 360 1 916
Kortfristiga skulder 305 755 6 600 4 428 3 651 4 023 3 520 3 473 3 492 3 179
Skulder och eget kapital 8 340 9 967 13 204 8 671 7 773 7 646 6 550 6 511 5 944 6 019
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 444 446 442
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - - 5 446 4 756 4 474 3 404 3 321
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - 2 021 1 646 1 462 1 316 1 079
Utdelning till aktieägare 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 848 9 833 50 146 21 597 22 847 21 698 23 675 27 026 15 290 15 072
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 3 16 14 16 17 17 16 14 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 3 088 3 134 1 536 1 424 1 276 1 393 1 689 1 090 1 159
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 400 553 478 474 447 385 431 374 431
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 16 1 313 3 764 360 681 274 916 316 413 248
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -92,45% -81,53% 133,23% -5,63% 5,01% -8,35% -12,40% 77,14% 1,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,11% 28,06% 32,01% 3,28% 7,76% 2,50% 12,63% 3,33% 4,78% 1,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -25,18% 30,19% 8,43% 1,32% 2,65% 0,88% 3,49% 0,80% 1,86% 0,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 35,05% 33,35% 45,29% 48,21% 47,62% 41,38% 36,71% 49,28% 51,56%
Rörelsekapital/omsättning 817,74% 78,21% 9,32% 11,35% 10,32% 8,43% 4,84% 4,31% 3,21% 4,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,21% 76,89% 39,00% 34,26% 36,00% 28,67% 26,80% 17,49% 17,16% 14,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 974,10% 1 059,60% 170,83% 155,13% 164,42% 145,49% 132,59% 133,52% 114,03% 122,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!