Visa allt om Redovisningstjänst i Nordmaling Aktiebolag
Visa allt om Redovisningstjänst i Nordmaling Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 705 1 528 1 476 1 447 1 288 1 315 1 286 1 268 1 200 1 086
Övrig omsättning - 1 1 - 1 23 1 - 1 2
Rörelseresultat (EBIT) 137 145 92 117 35 -10 3 43 68 32
Resultat efter finansnetto 137 143 90 116 31 -15 -6 34 58 23
Årets resultat 103 108 68 60 23 -15 -6 23 42 18
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 5 5 5 5 5 5 13 18 29
Omsättningstillgångar 947 798 712 771 529 568 525 597 671 506
Tillgångar 952 803 717 776 534 573 530 609 689 535
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 540 437 364 346 311 289 303 309 285 243
Obeskattade reserver 31 31 31 31 0 0 0 0 2 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 7 10 31 143 12
Kortfristiga skulder 381 335 322 399 223 278 217 269 259 273
Skulder och eget kapital 952 803 717 776 534 573 530 609 689 535
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 381 283 326 305 299
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 778 770 739 716 638 322 312 307 296 286
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 391 280 269 262 238 335 311 314 266 238
Utdelning till aktieägare 70 0 35 50 25 0 0 0 0 0
Omsättning 1 705 1 529 1 477 1 447 1 289 1 338 1 287 1 268 1 201 1 088
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 853 764 738 724 644 658 643 634 600 543
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 639 573 554 540 480 533 460 479 442 418
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 137 145 92 117 35 -10 3 49 74 38
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,58% 3,52% 2,00% 12,34% -2,05% 2,26% 1,42% 5,67% 10,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,39% 18,06% 12,83% 15,21% 6,55% -1,75% 0,57% 7,06% 9,87% 5,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,04% 9,49% 6,23% 8,15% 2,72% -0,76% 0,23% 3,39% 5,67% 2,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,84% 99,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 33,20% 30,30% 26,42% 25,71% 23,76% 22,05% 23,95% 25,87% 34,33% 21,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,26% 57,43% 54,14% 47,53% 58,24% 50,44% 57,17% 50,74% 41,57% 46,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 248,56% 238,21% 221,12% 193,23% 237,22% 204,32% 241,94% 221,93% 259,07% 185,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...