Visa allt om Tomra Systems Aktiebolag
Visa allt om Tomra Systems Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 229 623 204 918 204 372 204 110 177 860 186 160 193 886 182 931 180 155 159 677
Övrig omsättning - - - - 8 179 - - - - 570
Rörelseresultat (EBIT) 19 591 13 653 10 458 22 397 17 049 17 454 16 350 10 944 3 522 7 310
Resultat efter finansnetto 19 529 13 694 10 443 22 592 17 551 18 388 16 859 12 439 5 546 9 612
Årets resultat 14 700 10 282 7 707 17 355 12 536 19 663 20 520 15 742 11 106 11 695
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 673 2 780 2 902 2 935 4 417 12 447 12 859 16 004 19 875 16 845
Omsättningstillgångar 84 669 84 895 104 829 93 394 100 237 115 523 106 498 102 173 99 414 123 083
Tillgångar 87 343 87 676 107 731 96 329 104 654 127 971 119 357 118 177 119 289 139 928
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 540 25 840 35 558 42 851 45 495 72 959 53 295 32 775 25 185 14 079
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 8 484 20 263 29 771 40 247
Avsättningar (tkr) 5 335 2 875 1 780 1 510 1 768 1 221 1 277 1 680 5 317 4 568
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 51 468 58 961 70 393 51 968 57 390 53 790 56 301 63 459 59 017 81 034
Skulder och eget kapital 87 343 87 676 107 731 96 329 104 654 127 971 119 357 118 177 119 289 139 928
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 4 654 0 0 1 919 4 032 3 994 3 944 5 570 6 283 6 331
Varav tantiem till styrelse & VD 2 430 - - - - - 0 0 - 0
Löner till övriga anställda 27 466 29 885 32 413 27 876 22 483 19 795 20 809 19 683 21 189 18 961
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - 0
Sociala kostnader 15 611 14 953 15 740 13 072 13 254 11 222 11 809 10 893 12 373 12 256
Utdelning till aktieägare 13 000 10 000 20 000 15 000 20 000 40 000 0 0 0 0
Omsättning 229 623 204 918 204 372 204 110 186 039 186 160 193 886 182 931 180 155 160 247
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 51 51 60 58 46 44 45 45 46 46
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 502 4 018 3 406 3 519 3 867 4 231 4 309 4 065 3 916 3 471
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 936 879 803 739 865 796 812 803 866 816
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 629 13 944 11 629 23 956 25 644 21 568 19 772 14 314 6 320 8 949
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,06% 0,27% 0,13% 14,76% -4,46% -3,98% 5,99% 1,54% 12,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,43% 15,62% 9,79% 23,48% 16,82% 14,38% 14,13% 10,71% 4,80% 6,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,53% 6,68% 5,16% 11,08% 9,89% 9,89% 8,70% 6,92% 3,18% 6,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,33% 19,99% 19,71% 24,86% 21,02% 22,28% 19,95% 19,16% 17,47% 33,15%
Rörelsekapital/omsättning 14,46% 12,66% 16,85% 20,30% 24,09% 33,16% 25,89% 21,16% 22,42% 26,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,97% 29,47% 33,01% 44,48% 43,47% 57,01% 49,89% 40,37% 39,08% 30,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,87% 107,55% 120,76% 117,39% 137,54% 176,49% 156,63% 134,89% 127,01% 132,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...