Visa allt om Göran Franssons Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Göran Franssons Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 194 3 361 2 917 2 503 2 660 1 758 1 351 2 492 2 814 3 093
Övrig omsättning - - 70 - 135 - - - - 19
Rörelseresultat (EBIT) -112 200 50 -371 131 -260 -605 -381 -83 7
Resultat efter finansnetto -129 174 19 -348 150 -254 -589 -379 -58 14
Årets resultat 1 30 19 -98 56 1 8 1 25 10
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 553 2 006 2 460 552 594 1 229 1 409 1 684 2 195 2 704
Omsättningstillgångar 1 114 1 136 981 1 213 1 636 928 850 1 076 1 332 951
Tillgångar 2 667 3 142 3 440 1 765 2 229 2 157 2 259 2 760 3 527 3 655
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 441 1 489 1 459 1 441 1 589 1 534 1 533 1 525 1 549 1 524
Obeskattade reserver 12 144 0 0 250 179 440 1 037 1 427 1 523
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 457 822 1 188 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 757 686 793 324 391 445 286 199 551 608
Skulder och eget kapital 2 667 3 142 3 440 1 765 2 229 2 157 2 259 2 760 3 527 3 655
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 307 215 347 349
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 973 886 805 669 686 579 109 516 418 575
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 386 353 343 315 288 163 231 343 358 453
Utdelning till aktieägare 0 50 0 0 50 0 0 0 25 0
Omsättning 3 194 3 361 2 987 2 503 2 795 1 758 1 351 2 492 2 814 3 112
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 065 1 120 972 1 252 1 330 879 676 831 1 407 1 031
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 458 416 385 496 496 372 324 359 581 462
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 341 653 439 -329 332 -24 -77 170 426 500
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,97% 15,22% 16,54% -5,90% 51,31% 30,13% -45,79% -11,44% -9,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,20% 6,40% 1,69% -19,72% 6,68% -11,73% -26,07% -13,12% -1,62% 0,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,51% 5,98% 1,99% -13,90% 5,60% -14,39% -43,60% -14,53% -2,03% 0,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,18% 13,39% 6,44% 35,52% 46,80% 27,47% 41,75% 35,19% 27,75% 11,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,38% 50,96% 42,41% 81,64% 79,55% 77,23% 82,22% 82,31% 73,05% 71,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,16% 165,60% 123,71% 374,38% 418,41% 208,54% 297,20% 540,70% 241,74% 156,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...