Visa allt om Göran Leander Aktiebolag
Visa allt om Göran Leander Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 988 5 592 4 120 4 223 3 707 4 692 2 376 4 103 3 397 3 683
Övrig omsättning 261 386 254 440 182 170 184 136 251 501
Rörelseresultat (EBIT) 7 -68 194 93 -168 106 -148 33 -12 213
Resultat efter finansnetto 57 17 240 142 -138 162 -88 106 63 282
Årets resultat 80 29 164 35 39 41 9 79 64 87
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 016 2 286 2 079 2 485 2 328 2 272 2 367 2 431 2 507 1 830
Omsättningstillgångar 3 402 3 784 3 128 2 944 3 393 2 394 2 645 2 019 1 371 2 580
Tillgångar 5 418 6 069 5 208 5 430 5 721 4 666 5 013 4 450 3 878 4 410
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 751 2 671 2 642 2 478 2 443 2 404 2 383 2 395 2 365 2 401
Obeskattade reserver 726 768 785 753 653 843 728 825 824 841
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 89 207 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 853 2 423 1 780 2 198 2 624 1 419 1 901 1 230 688 1 168
Skulder och eget kapital 5 418 6 069 5 208 5 430 5 721 4 666 5 013 4 450 3 878 4 410
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 276 256 224 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 692 561 430 271 263 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 241 198 213 202 194 172 181 171 155
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 249 5 978 4 374 4 663 3 889 4 862 2 560 4 239 3 648 4 184
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 494 2 796 2 060 4 223 3 707 4 692 2 376 4 103 3 397 3 683
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 442 473 389 658 484 460 461 458 395 361
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 292 321 590 464 164 447 190 384 403 568
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,80% 35,73% -2,44% 13,92% -20,99% 97,47% -42,09% 20,78% -7,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,14% 0,40% 4,72% 2,78% -2,29% 3,77% -1,74% 2,45% 1,70% 6,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,24% 0,43% 5,97% 3,58% -3,53% 3,75% -3,66% 2,66% 1,94% 7,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,00% 58,39% 69,95% 62,54% 58,94% 68,46% 62,96% 62,03% 74,62% 77,74%
Rörelsekapital/omsättning 31,05% 24,34% 32,72% 17,67% 20,74% 20,78% 31,31% 19,23% 20,11% 38,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,23% 53,88% 62,49% 56,45% 51,11% 64,84% 58,24% 67,48% 76,28% 68,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,57% 115,27% 103,65% 76,48% 77,48% 91,54% 66,07% 133,66% 75,73% 162,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...