Visa allt om Gävle Fjärrfrakt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 51 179 48 507 46 511 47 446 46 298 46 238 47 397 45 411 40 404 40 528
Övrig omsättning 521 267 890 566 323 466 740 272 156 548
Rörelseresultat (EBIT) 2 643 1 930 1 837 1 986 1 106 926 1 424 1 047 1 047 819
Resultat efter finansnetto 2 506 1 718 1 628 1 785 872 723 1 232 1 022 949 610
Årets resultat 1 213 3 719 1 293 1 074 1 051 615 510 478 598 456
Balansräkningar (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 380 17 372 17 658 18 166 17 021 17 976 18 809 16 874 15 938 16 959
Omsättningstillgångar 9 987 13 680 12 542 13 930 11 114 8 888 8 615 8 530 7 753 6 071
Tillgångar 28 367 31 052 30 200 32 095 28 135 26 864 27 425 25 404 23 691 23 030
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 600 9 387 5 669 5 875 5 802 5 250 5 135 5 125 4 647 4 549
Obeskattade reserver 6 621 5 791 8 862 8 921 8 541 9 049 9 179 8 658 8 288 8 202
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 312 4 869 5 026 5 414 4 324 3 677 3 227 2 041 2 154 3 123
Kortfristiga skulder 9 834 11 006 10 644 11 885 9 469 8 887 9 883 9 579 8 603 7 157
Skulder och eget kapital 28 367 31 052 30 200 32 095 28 135 26 864 27 425 25 404 23 691 23 030
Löner & utdelning (tkr)
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 26 28
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 14 184 14 123 13 765 13 988 13 900 13 370 11 994 11 566
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 4 920 4 569 4 705 4 545 4 757 4 512 3 887 4 330
Utdelning till aktieägare 1 150 9 000 0 0 500 500 500 500 0 500
Omsättning 51 700 48 774 47 401 48 012 46 621 46 704 48 137 45 683 40 560 41 076
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 35 35 36 40 44 40 39 39 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 462 1 386 1 329 1 318 1 157 1 051 1 185 1 164 1 036 1 067
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 590 580 565 537 479 436 483 473 424 435
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 094 7 398 7 516 7 153 6 189 5 901 6 397 5 409 5 303 5 415
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,51% 4,29% -1,97% 2,48% 0,13% -2,45% 4,37% 12,39% -0,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,66% 6,23% 6,09% 6,29% 4,00% 3,54% 5,41% 4,50% 4,54% 3,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,36% 3,99% 3,95% 4,26% 2,43% 2,05% 3,13% 2,52% 2,66% 2,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,30% 5,51% 4,08% 4,31% 3,55% 0,00% -2,68% -2,31% -2,10% -2,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,85% 44,78% 41,66% 39,99% 44,30% 44,37% 43,39% 45,29% 45,40% 45,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,16% 121,39% 114,61% 113,77% 114,14% 95,69% 82,15% 82,32% 86,62% 79,32%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...