Visa allt om Edborg Östling Butikservice Aktiebolag
Visa allt om Edborg Östling Butikservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 960 1 042 1 348 2 604 3 390 4 289 4 673 5 309 6 075 5 310
Övrig omsättning 38 - - 58 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -32 64 18 11 -155 220 63 -114 -71 -56
Resultat efter finansnetto -34 59 7 -4 -169 203 35 -144 -101 -76
Årets resultat -34 59 7 -4 -160 191 35 -144 -101 -76
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 63 129 200 275
Omsättningstillgångar 187 405 513 597 818 1 134 1 126 917 1 179 1 370
Tillgångar 187 405 513 597 818 1 134 1 189 1 046 1 379 1 645
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 135 76 70 74 362 205 170 314 415
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 34 0 53 178 105 209 317
Kortfristiga skulder 87 270 437 494 745 719 806 771 855 913
Skulder och eget kapital 187 405 513 597 818 1 134 1 189 1 046 1 379 1 645
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 367 435 490 500 575
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 507 586 782 1 610 2 149 2 227 2 622 3 210 3 379 2 493
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 202 163 235 535 754 961 1 112 1 274 1 497 1 162
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 128 34 0 0 0
Omsättning 998 1 042 1 348 2 662 3 390 4 289 4 673 5 309 6 075 5 310
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 10 17 13 17 13 17 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 480 347 449 260 199 330 275 408 357 408
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 419 289 386 241 190 283 248 390 339 382
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -32 64 18 11 -155 283 129 -43 4 21
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,87% -22,70% -48,23% -23,19% -20,96% -8,22% -11,98% -12,61% 14,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -17,11% 15,80% 3,70% 2,01% -18,95% 19,40% 5,38% -10,61% -5,15% -3,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,33% 6,14% 1,41% 0,46% -4,57% 5,13% 1,37% -2,09% -1,17% -1,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,42% 12,96% 5,64% 3,96% 2,15% 9,68% 6,85% 2,75% 5,33% 8,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,01% 33,33% 14,81% 11,73% 9,05% 31,92% 17,24% 16,25% 22,77% 25,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 214,94% 150,00% 117,39% 120,85% 109,80% 157,72% 139,70% 118,94% 137,89% 150,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...