Visa allt om Ströms Golv Aktiebolag
Visa allt om Ströms Golv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 846 6 906 6 998 4 674 3 831 2 466 2 555 3 365 3 176 2 421
Övrig omsättning 50 10 14 - 73 350 68 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 306 639 421 296 300 193 -125 74 168 8
Resultat efter finansnetto 259 585 360 303 306 191 -127 74 167 7
Årets resultat 135 325 175 154 184 191 -44 23 100 16
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 434 2 505 2 496 260 27 6 12 70 38 33
Omsättningstillgångar 1 732 2 112 1 950 1 690 1 280 859 722 1 004 1 070 849
Tillgångar 4 166 4 617 4 446 1 950 1 307 864 733 1 074 1 109 883
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 944 1 059 734 708 675 491 300 463 560 461
Obeskattade reserver 493 419 261 153 71 0 0 83 53 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 836 1 889 1 942 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 894 1 249 1 509 1 089 562 373 433 527 495 415
Skulder och eget kapital 4 166 4 617 4 446 1 950 1 307 864 733 1 074 1 109 883
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 421 596 384 216 276 396 426 333
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 504 1 932 1 549 784 535 493 533 394 318 354
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 676 744 731 576 482 394 423 402 359 320
Utdelning till aktieägare 0 250 0 150 120 0 0 120 120 0
Omsättning 5 896 6 916 7 012 4 674 3 904 2 816 2 623 3 365 3 176 2 421
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 7 7 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 169 987 1 000 1 558 1 277 822 852 1 122 1 059 807
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 446 391 393 685 479 376 420 405 384 349
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 377 706 473 303 305 199 -106 93 190 32
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,35% -1,31% 49,72% 22,00% 55,35% -3,48% -24,07% 5,95% 31,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,35% 13,88% 9,49% 15,64% 23,64% 22,34% -17,05% 7,08% 15,24% 0,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,23% 9,28% 6,03% 6,53% 8,07% 7,83% -4,89% 2,26% 5,32% 0,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,45% 65,96% 60,93% 65,88% 60,64% 60,46% 60,20% 52,24% 55,10% 61,42%
Rörelsekapital/omsättning 14,33% 12,50% 6,30% 12,86% 18,74% 19,71% 11,31% 14,18% 18,10% 17,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,89% 30,02% 21,09% 42,09% 55,65% 56,83% 40,93% 48,67% 53,94% 52,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 182,66% 159,57% 111,40% 150,05% 219,04% 216,89% 154,73% 183,87% 210,30% 193,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...