Visa allt om Fotografen Thomas Carlgren Aktiebolag
Visa allt om Fotografen Thomas Carlgren Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 549 1 361 1 478 1 449 1 521 1 319 1 418 1 833 1 621 1 787
Övrig omsättning - - - - - - - - 67 5
Rörelseresultat (EBIT) 43 69 13 26 11 13 17 16 86 41
Resultat efter finansnetto 39 62 5 19 2 6 10 11 79 35
Årets resultat 29 47 2 13 1 1 5 5 52 24
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 43 18 6 47 67 95 108 77 98
Omsättningstillgångar 435 367 332 342 349 364 259 262 443 363
Tillgångar 469 410 350 347 396 430 354 369 520 460
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 227 198 151 149 136 135 135 130 205 160
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 7 58 6 70 79 61 42 7 35
Kortfristiga skulder 239 205 141 192 190 216 159 198 308 266
Skulder och eget kapital 469 410 350 347 396 430 354 369 520 460
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 231 295 420 391 357
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 702 517 645 521 629 189 237 370 246 378
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 278 204 250 213 250 187 219 312 250 259
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 80 6
Omsättning 1 549 1 361 1 478 1 449 1 521 1 319 1 418 1 833 1 688 1 792
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 775 681 739 725 761 660 709 917 811 894
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 490 367 455 377 450 315 389 571 453 512
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 52 87 21 67 31 42 58 62 119 121
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,81% -7,92% 2,00% -4,73% 15,31% -6,98% -22,64% 13,08% -9,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,17% 16,83% 3,71% 7,49% 2,78% 3,02% 4,80% 4,34% 16,54% 8,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,78% 5,07% 0,88% 1,79% 0,72% 0,99% 1,20% 0,87% 5,31% 2,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,00% 94,93% 95,13% 95,24% 95,20% 92,04% 98,10% 96,73% 95,62% 95,36%
Rörelsekapital/omsättning 12,65% 11,90% 12,92% 10,35% 10,45% 11,22% 7,05% 3,49% 8,33% 5,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,40% 48,29% 43,14% 42,94% 34,34% 31,40% 38,14% 35,23% 39,42% 34,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 182,01% 179,02% 235,46% 178,12% 183,68% 168,52% 162,89% 132,32% 143,83% 136,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...