Visa allt om Nordstans Restaurang Aktiebolag
Visa allt om Nordstans Restaurang Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06 2005-06
Nettoomsättning 54 276 52 367 52 128 52 195 48 730 42 977 43 680 58 678 41 598 36 250
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 693 4 355 3 762 5 370 5 327 6 438 4 148 1 599 1 075 2 431
Resultat efter finansnetto 5 287 3 981 3 365 5 260 5 023 5 888 4 110 1 510 957 2 480
Årets resultat 2 682 2 193 2 085 2 891 2 517 2 199 2 908 1 102 654 1 236
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06 2005-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 653 14 857 - 17 112 16 611 15 351 16 139 16 927 17 088 949
Omsättningstillgångar 16 396 11 332 - 16 286 16 879 15 928 14 391 11 005 11 877 20 058
Tillgångar 30 049 26 189 - 33 398 33 490 31 279 30 530 27 932 28 964 21 007
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 892 8 610 - 12 373 11 441 9 924 15 675 14 766 14 065 13 490
Minoritetsintressen 1 583 897 - 2 494 3 510 2 397 0 0 0 341
Avsättningar (tkr) 539 602 - 268 339 373 456 285 99 1 204
Långfristiga skulder 7 802 7 445 - 8 182 9 165 8 964 6 400 6 950 7 000 0
Kortfristiga skulder 11 233 8 634 - 10 082 9 034 9 621 7 999 5 929 7 801 5 971
Skulder och eget kapital 30 049 26 189 - 33 398 33 490 31 279 30 530 27 932 28 964 21 007
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
2005-06
Löner till styrelse & VD 969 806 546 200 150 855 916 1 400 1 907 780
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 17 081 17 340 17 877 16 076 14 035 12 304 11 545 15 998 9 834 9 054
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 216 5 112 5 130 4 590 4 142 3 635 4 113 6 139 4 242 3 647
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 54 276 52 367 52 128 52 195 48 730 42 977 43 680 58 678 41 598 36 250
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 78 77 78 70 62 59 56 57 54 50
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 696 680 668 746 786 728 780 1 029 770 725
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 318 318 312 311 307 294 305 429 301 279
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 948 5 171 5 789 6 929 6 447 7 388 5 140 2 716 1 674 2 871
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,65% 0,46% -0,13% 7,11% 13,39% -1,61% -25,56% 41,06% 14,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,03% 16,85% - 16,94% 16,10% 20,89% 14,62% 6,81% 4,11% 11,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,54% 8,43% 7,44% 10,84% 11,07% 15,20% 10,22% 3,24% 2,86% 6,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,29% 78,44% 80,16% 76,05% 71,92% 77,70% 71,25% 70,99% 58,37% 65,86%
Rörelsekapital/omsättning 9,51% 5,15% 0,00% 11,89% 16,10% 14,68% 14,63% 8,65% 9,80% 38,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,59% 32,88% - 37,05% 34,16% 31,73% 51,34% 52,86% 48,56% 64,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,52% 120,86% - 152,87% 159,22% 142,10% 161,91% 148,52% 118,18% 150,61%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Balansräkning saknas
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 50 22 764 19 71 3 180 4 269 1 096 3 383 4 854
Övrig omsättning - - - 174 1 651 1 823 2 002 1 608 - -
Rörelseresultat (EBIT) 41 -37 -16 -582 1 629 2 626 2 104 911 -3 715 -8 587
Resultat efter finansnetto 6 776 3 004 1 599 898 3 086 4 818 2 102 993 -3 402 -8 201
Årets resultat 6 762 3 003 1 598 1 350 2 277 4 107 1 499 712 1 808 623
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 550 2 330 167 666 666 649 4 550 4 550 7 000 5 800
Omsättningstillgångar 8 411 3 884 5 369 4 722 8 050 9 824 4 311 4 281 10 380 8 895
Tillgångar 10 961 6 214 5 535 5 388 8 716 10 473 8 861 8 831 17 380 14 695
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 334 4 571 3 968 4 770 7 421 9 143 7 037 6 538 13 826 14 019
Obeskattade reserver 0 0 0 0 452 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 627 1 642 1 567 618 844 1 330 1 825 2 293 3 554 676
Skulder och eget kapital 10 961 6 214 5 535 5 388 8 716 10 473 8 861 8 831 17 380 14 695
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 855 916 1 400
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 245
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 269 297 857
Utdelning till aktieägare 7 034 4 000 2 400 2 400 4 000 4 000 2 000 1 000 8 000 2 000
Omsättning 50 22 764 193 1 722 5 003 6 271 2 704 3 383 4 854
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 0 0 2 2 2 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 2 135 548 1 692 1 214
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 562 607 879
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 41 -37 -16 -582 1 629 2 626 2 104 911 -3 715 -8 587
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 127,27% -97,12% 3 921,05% -73,24% -97,77% -25,51% 289,51% -67,60% -30,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 61,82% 48,34% 28,89% 16,69% 35,47% 46,01% 23,77% 11,24% -19,47% -55,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13 552,00% 13 654,55% 209,29% 4 731,58% 4 354,93% 151,54% 49,33% 90,60% -100,03% -168,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,00% 100,00% 34,69% 100,00% -28,17% 25,31% 2,48% 39,14% -20,99% 1,19%
Rörelsekapital/omsättning 9 568,00% 10 190,91% 497,64% 21 600,00% 10 149,30% 267,11% 58,23% 181,39% 201,77% 169,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,91% 73,56% 71,69% 88,53% 88,96% 87,30% 79,42% 74,03% 79,55% 95,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 221,20% 212,48% 329,48% 730,74% 929,38% 716,32% 129,64% 114,09% 264,01% 1 059,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...