Visa allt om Möbelkillarna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 13 132 17 039 16 296 15 908 15 654 17 311 16 836 14 920 15 765 16 455
Övrig omsättning - 17 - 30 64 117 - 12 - 157
Rörelseresultat (EBIT) 566 1 017 736 587 171 205 160 19 418 687
Resultat efter finansnetto 485 922 659 504 83 121 61 -82 299 555
Årets resultat 636 740 406 244 45 65 45 75 172 384
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 604 53 73 133 154 302 664 1 206 1 665 2 240
Omsättningstillgångar 4 317 4 989 3 914 3 736 3 291 3 135 2 790 1 990 1 442 2 664
Tillgångar 4 921 5 041 3 986 3 869 3 445 3 437 3 453 3 195 3 107 4 904
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 359 2 723 1 983 1 578 1 334 1 289 1 224 1 179 1 104 932
Obeskattade reserver 20 349 379 243 57 34 0 0 186 125
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 27 206 137 191
Kortfristiga skulder 1 541 1 969 1 625 2 049 2 054 2 114 2 202 1 810 1 680 3 655
Skulder och eget kapital 4 921 5 041 3 986 3 869 3 445 3 437 3 453 3 195 3 107 4 904
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 770 818 604 761 838 6 006
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 250 170 207 163 271 1 798
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 132 17 056 16 296 15 938 15 718 17 428 16 836 14 932 15 765 16 612
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 3 2 3 3 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 566 8 520 8 148 7 954 7 827 5 770 8 418 4 973 5 255 588
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 513 419 558 536 541 343 415 310 375 281
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 599 1 074 797 652 240 677 648 527 986 1 346
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,93% 4,56% 2,44% 1,62% -9,57% 2,82% 12,84% -5,36% -4,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,54% 20,17% 18,54% 15,20% 5,02% 6,02% 4,66% 0,72% 13,65% 14,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,33% 5,97% 4,53% 3,70% 1,11% 1,20% 0,96% 0,15% 2,69% 4,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,71% 35,38% 35,88% 37,81% 36,01% 35,80% 37,48% 39,79% 39,19% 80,50%
Rörelsekapital/omsättning 21,14% 17,72% 14,05% 10,60% 7,90% 5,90% 3,49% 1,21% -1,51% -6,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,58% 59,42% 57,17% 45,68% 40,01% 38,28% 35,45% 36,90% 39,94% 20,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 278,07% 251,85% 238,95% 180,62% 158,81% 146,64% 125,16% 107,73% 82,92% 71,76%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...