Visa allt om Jönköpings Rådhus Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 444 000 2 719 000 2 771 000 2 372 000 2 285 000 2 286 000 2 345 000 2 296 000 2 347 000
Övrig omsättning 169 000 167 000 107 000 145 000 149 000 58 000 52 000 59 000 121 000
Rörelseresultat (EBIT) 210 000 362 000 348 000 332 000 367 000 310 000 103 000 244 000 278 000
Resultat efter finansnetto 117 000 274 000 258 000 214 000 215 000 130 000 -79 000 59 000 105 000
Årets resultat 88 000 214 000 234 000 168 000 186 000 96 000 -64 000 92 000 69 000
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 623 000 11 687 000 10 872 000 10 113 000 9 689 000 9 143 000 7 840 000 7 402 000 7 201 000
Omsättningstillgångar 676 000 640 000 886 000 752 000 895 000 716 000 431 000 541 000 431 000
Tillgångar 13 299 000 12 327 000 11 758 000 10 865 000 10 584 000 9 859 000 8 271 000 7 943 000 7 632 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 165 000 2 097 000 1 923 000 1 602 000 1 474 000 1 164 000 1 090 000 1 196 000 1 189 000
Minoritetsintressen 15 000 14 000 14 000 40 000 38 000 45 000 47 000 46 000 46 000
Avsättningar (tkr) 441 000 415 000 366 000 310 000 278 000 266 000 226 000 251 000 287 000
Långfristiga skulder 9 506 000 8 843 000 8 372 000 8 088 000 7 968 000 7 764 000 6 250 000 5 862 000 5 552 000
Kortfristiga skulder 1 172 000 958 000 1 083 000 825 000 826 000 620 000 658 000 588 000 558 000
Skulder och eget kapital 13 299 000 12 327 000 11 758 000 10 865 000 10 584 000 9 859 000 8 271 000 7 943 000 7 632 000
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 15 000 14 000 15 000 13 000 13 000 12 000 11 000 10 000 10 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 349 000 325 000 302 000 278 000 273 000 262 000 242 000 227 000 221 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 167 000 161 000 136 000 127 000 132 000 111 000 113 000 103 000 104 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 613 000 2 886 000 2 878 000 2 517 000 2 434 000 2 344 000 2 397 000 2 355 000 2 468 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 830 796 317 637 676 661 620 600 599
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 945 3 416 8 741 3 724 3 380 3 458 3 782 3 827 3 918
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 666 653 1 505 641 601 610 616 593 581
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 738 000 853 000 827 000 763 000 769 000 664 000 542 000 557 000 568 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,11% -1,88% - 3,81% -0,04% -2,52% 2,13% -2,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,60% 2,96% 2,99% 3,08% 3,51% 3,16% 1,27% 3,13% 3,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,72% 13,42% 12,67% 14,12% 16,24% 13,65% 4,48% 10,84% 12,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,16% 81,50% 80,87% 81,53% 82,76% 81,58% 76,80% 75,22% 74,69%
Rörelsekapital/omsättning -20,29% -11,70% -7,11% -3,08% 3,02% 4,20% -9,68% -2,05% -5,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,28% 17,01% 16,35% 14,74% 13,93% 11,81% 13,18% 15,06% 15,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,68% 59,19% 76,27% 85,58% 102,91% 107,58% 57,14% 82,99% 67,20%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 5 000 4 000 2 000 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -6 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -5 000 -3 000 -2 000 -2 000 -2 000
Resultat efter finansnetto 4 000 -3 000 63 000 51 000 -7 000 55 000 33 000 26 000 28 000 27 000
Årets resultat 2 000 37 000 71 000 66 000 33 000 45 000 21 000 20 000 23 000 26 000
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 872 000 8 183 000 7 727 000 7 487 000 7 241 000 7 040 000 7 039 000 6 268 000 5 539 000 5 234 000
Omsättningstillgångar 467 000 354 000 470 000 396 000 459 000 624 000 385 000 374 000 435 000 347 000
Tillgångar 9 339 000 8 537 000 8 197 000 7 883 000 7 700 000 7 664 000 7 424 000 6 642 000 5 974 000 5 581 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 319 000 337 000 339 000 306 000 258 000 266 000 238 000 237 000 241 000 243 000
Obeskattade reserver 0 28 000 17 000 20 000 20 000 20 000 13 000 6 000 3 000 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 632 000 7 876 000 7 403 000 7 167 000 7 028 000 6 864 000 6 723 000 5 835 000 5 440 000 5 120 000
Kortfristiga skulder 388 000 296 000 438 000 390 000 394 000 514 000 450 000 564 000 290 000 218 000
Skulder och eget kapital 9 339 000 8 537 000 8 197 000 7 883 000 7 700 000 7 664 000 7 424 000 6 642 000 5 974 000 5 581 000
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 000
Utdelning till aktieägare 0 20 000 0 38 000 18 000 40 600 17 000 17 000 24 000 25 000
Omsättning 5 000 4 000 2 000 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 0 0 0 0 7 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 429 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -3 000 -1 000 0 0 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,00% 100,00% 0,00% 0,00% -33,33% 0,00% 0,00% 0,00% -25,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,78% 0,73% 1,61% 1,69% 1,17% 2,43% 2,55% 2,77% 3,13% 3,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 460,00% 1 550,00% 6 600,00% 6 650,00% 4 500,00% 6 200,00% 6 300,00% 6 133,33% 6 233,33% 4 975,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 580,00% 1 450,00% 1 600,00% 300,00% 3 250,00% 3 666,67% -2 166,67% -6 333,33% 4 833,33% 3 225,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,42% 4,20% 4,30% 4,08% 3,55% 3,67% 3,34% 3,64% 4,07% 4,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,36% 119,59% 107,31% 101,54% 116,50% 121,40% 85,56% 66,31% 150,00% 159,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!