Visa allt om Jönköpings Rådhus Aktiebolag
Visa allt om Jönköpings Rådhus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000 3 182 2 883 3 067
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 000 -7 000 -5 000 -3 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 192 -2 493 -1 586
Resultat efter finansnetto 51 000 -7 000 55 000 33 000 26 000 28 000 27 000 -1 186 559 6 280
Årets resultat 66 000 33 000 45 000 21 000 20 000 23 000 26 000 3 721 559 6 280
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 487 000 7 241 000 7 040 000 7 039 000 6 268 000 5 539 000 5 234 000 5 439 481 5 369 526 5 028 520
Omsättningstillgångar 396 000 459 000 624 000 385 000 374 000 435 000 347 000 307 462 390 071 273 145
Tillgångar 7 883 000 7 700 000 7 664 000 7 424 000 6 642 000 5 974 000 5 581 000 5 746 943 5 759 597 5 301 665
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 306 000 258 000 266 000 238 000 237 000 241 000 243 000 226 480 232 759 242 200
Obeskattade reserver 20 000 20 000 20 000 13 000 6 000 3 000 0 113 113 113
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 167 000 7 028 000 6 864 000 6 723 000 5 835 000 5 440 000 5 120 000 5 114 750 5 099 750 4 779 100
Kortfristiga skulder 390 000 394 000 514 000 450 000 564 000 290 000 218 000 405 600 426 975 280 252
Skulder och eget kapital 7 883 000 7 700 000 7 664 000 7 424 000 6 642 000 5 974 000 5 581 000 5 746 943 5 759 597 5 301 665
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 221 000 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 104 000 0 0 0
Utdelning till aktieägare 38 000 18 000 40 600 17 000 17 000 24 000 25 000 10 000 10 000 10 000
Omsättning 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000 3 182 2 883 3 067
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 7 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 429 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 000 -5 000 -3 000 -1 000 0 0 0 152 -570 146
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% -33,33% 0,00% 0,00% 0,00% -25,00% 25,71% 10,37% -6,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,69% 1,17% 2,43% 2,55% 2,77% 3,13% 3,57% 2,55% 3,18% 4,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6 650,00% 4 500,00% 6 200,00% 6 300,00% 6 133,33% 6 233,33% 4 975,00% 4 610,91% 6 348,73% 7 444,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 300,00% 3 250,00% 3 666,67% -2 166,67% -6 333,33% 4 833,33% 3 225,00% -3 084,16% -1 280,06% -231,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,08% 3,55% 3,67% 3,34% 3,64% 4,07% 4,35% 3,94% 4,04% 4,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,54% 116,50% 121,40% 85,56% 66,31% 150,00% 159,17% 75,80% 91,36% 97,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...