Visa allt om Rörtema i Linköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 25 333 28 845 39 910 19 004 22 061 35 895 33 839 16 905 15 575 17 766
Övrig omsättning 103 35 45 - 90 132 - 19 - 112
Rörelseresultat (EBIT) 3 066 3 419 5 836 803 992 2 935 4 199 4 118 2 177 536
Resultat efter finansnetto 3 122 6 407 5 859 819 1 031 3 043 4 411 4 417 3 118 681
Årets resultat 1 856 4 048 3 768 1 486 1 416 2 633 3 929 2 407 1 910 633
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 015 2 923 3 054 2 950 2 999 3 119 3 027 2 640 2 278 2 732
Omsättningstillgångar 10 211 11 237 10 215 13 106 8 904 10 814 12 396 15 623 13 100 9 245
Tillgångar 13 226 14 160 13 269 16 056 11 903 13 934 15 422 18 263 15 377 11 977
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 785 6 929 5 880 5 112 5 126 6 710 7 078 6 149 5 842 4 932
Obeskattade reserver 3 950 3 200 2 000 1 000 2 100 2 600 3 050 3 700 2 600 2 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 750 750 750 750 750
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 1 200
Kortfristiga skulder 3 491 4 031 5 388 9 943 4 677 3 873 4 545 7 664 4 185 2 995
Skulder och eget kapital 13 226 14 160 13 269 16 056 11 903 13 934 15 422 18 263 15 377 11 977
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 0 1 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 6 572 6 813 6 370 6 220 5 235 4 417
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 2 448 2 371 2 175 2 114 2 054 1 982
Utdelning till aktieägare 2 004 3 000 3 000 3 000 1 500 3 000 3 000 3 000 2 100 1 000
Omsättning 25 436 28 880 39 955 19 004 22 151 36 027 33 839 16 924 15 575 17 878
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 17 19 20 18 18 18 18 17 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 810 1 697 2 101 950 1 226 1 994 1 880 939 916 1 110
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 695 640 612 544 520 533 491 477 435 482
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 186 3 550 5 967 941 1 112 3 074 4 312 4 243 2 329 738
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,18% -27,72% 110,01% -13,86% -38,54% 6,08% 100,17% 8,54% -12,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,63% 45,24% 44,15% 5,11% 8,66% 21,84% 28,60% 24,19% 20,28% 5,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,34% 22,21% 14,68% 4,31% 4,67% 8,48% 13,04% 26,13% 20,03% 3,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,28% 63,26% 63,51% 34,82% 49,50% 56,72% 70,01% 21,50% 50,31% 61,17%
Rörelsekapital/omsättning 26,53% 24,98% 12,09% 16,64% 19,16% 19,34% 23,20% 47,08% 57,24% 35,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,03% 66,56% 56,07% 36,70% 56,83% 62,71% 61,32% 48,60% 50,45% 54,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 291,66% 278,14% 188,51% 131,05% 189,16% 271,47% 271,13% 202,94% 311,45% 306,64%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...