Visa allt om P-H Industriservice Aktiebolag
Visa allt om P-H Industriservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 992 1 637 2 469 2 879 3 098 2 307 1 359 2 475 3 805 6 643
Övrig omsättning 39 - 71 59 - - - - 1 38
Rörelseresultat (EBIT) 135 114 127 130 277 87 -162 24 -55 50
Resultat efter finansnetto 145 114 125 134 279 83 -162 33 -51 49
Årets resultat 112 82 90 101 196 70 -73 62 84 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 111 152 62 57 62 35 72 161 205
Omsättningstillgångar 485 675 542 900 1 022 838 457 686 768 1 755
Tillgångar 495 785 694 962 1 079 900 492 758 929 1 960
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 330 368 286 296 346 150 80 273 303 308
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 88 155 341
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 25 63 0 0 81 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 165 392 345 666 734 670 412 397 471 1 311
Skulder och eget kapital 495 785 694 962 1 079 900 492 758 929 1 960
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 735 734 399 380 545 681
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 484 855 1 393 1 609 783 531 322 886 1 577 2 363
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 197 329 543 599 721 828 674 602 1 005 1 807
Utdelning till aktieägare 0 150 0 100 150 0 0 120 92 89
Omsättning 1 031 1 637 2 540 2 938 3 098 2 307 1 359 2 475 3 806 6 681
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 4 4 4 4 3 3 5 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 496 819 617 720 775 577 453 825 761 830
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 343 579 503 548 564 449 374 660 631 692
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 145 155 168 141 292 109 -124 78 23 142
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -39,40% -33,70% -14,24% -7,07% 34,29% 69,76% -45,09% -34,95% -42,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,49% 15,03% 18,44% 13,93% 26,04% 9,67% -32,72% 4,35% -5,49% 2,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,72% 7,21% 5,18% 4,65% 9,07% 3,77% -11,85% 1,33% -1,34% 0,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,39% 99,69% 98,42% 94,62% 97,93% 100,00% 99,04% 98,79% 99,53% 96,67%
Rörelsekapital/omsättning 32,26% 17,29% 7,98% 8,13% 9,30% 7,28% 3,31% 11,68% 7,81% 6,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,67% 46,88% 41,21% 30,77% 32,07% 16,67% 16,26% 44,37% 44,63% 28,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 293,94% 172,19% 157,10% 135,14% 139,24% 125,07% 110,92% 172,80% 163,06% 133,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...