Visa allt om CH Vent AB
Visa allt om CH Vent AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 22 415 18 072 16 776 22 152 13 127 12 859 9 788 8 709 9 278 9 118
Övrig omsättning 4 62 263 85 52 118 4 183 1 135
Rörelseresultat (EBIT) 1 471 931 816 1 329 643 561 400 208 613 619
Resultat efter finansnetto 1 449 896 786 1 319 632 534 374 184 568 578
Årets resultat 872 527 503 950 339 313 207 113 313 324
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 635 1 943 1 907 2 146 1 986 2 016 2 049 2 087 2 114 1 766
Omsättningstillgångar 7 773 4 292 3 912 6 565 3 688 2 739 2 689 1 901 2 769 3 337
Tillgångar 10 408 6 235 5 819 8 711 5 674 4 755 4 738 3 988 4 883 5 103
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 655 1 021 744 1 190 579 557 494 1 087 1 224 1 161
Obeskattade reserver 1 547 1 247 1 054 953 891 751 664 591 577 466
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 164 243 463 1 941 1 664 1 456 1 378 658 659 674
Kortfristiga skulder 7 042 3 725 3 558 4 627 2 540 1 991 2 201 1 652 2 422 2 801
Skulder och eget kapital 10 408 6 235 5 819 8 711 5 674 4 755 4 738 3 988 4 883 5 103
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 610 680 640 490
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 658 4 299 4 590 3 599 3 229 2 035 2 095 2 201 1 927
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 700 1 534 1 944 1 395 1 206 1 070 1 098 1 093 938
Utdelning till aktieägare 1 248 238 250 950 339 317 250 800 250 250
Omsättning 22 419 18 134 17 039 22 237 13 179 12 977 9 792 8 892 9 279 9 253
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 13 10 11 11 8 8 9 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 494 1 390 1 678 2 014 1 193 1 607 1 224 968 1 160 1 013
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 499 495 593 602 461 563 469 435 500 376
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 580 1 032 890 1 402 674 593 439 259 668 672
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,03% 7,73% -24,27% 68,75% 2,08% 31,38% 12,39% -6,13% 1,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,13% 14,93% 14,07% 15,39% 11,60% 11,90% 8,44% 5,22% 12,62% 12,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,56% 5,15% 4,88% 6,05% 5,01% 4,40% 4,09% 2,39% 6,64% 6,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,20% 54,12% 50,82% 44,97% 55,91% 50,80% 56,59% 59,10% 62,33% 54,75%
Rörelsekapital/omsättning 3,26% 3,14% 2,11% 8,75% 8,75% 5,82% 4,99% 2,86% 3,74% 5,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,49% 31,98% 26,91% 22,19% 21,78% 23,35% 20,75% 38,18% 33,57% 29,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,98% 114,44% 108,77% 141,15% 135,20% 135,71% 120,26% 113,32% 113,21% 118,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...