Visa allt om L Bergs Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 12 506 13 957 12 933 11 594 13 474 18 475 9 150 9 604 9 618 6 482
Övrig omsättning 24 19 122 219 310 202 132 24 1 0
Rörelseresultat (EBIT) 177 672 480 -159 33 575 -274 535 840 157
Resultat efter finansnetto 177 671 479 -159 34 571 -258 547 847 159
Årets resultat 83 402 268 -109 218 300 5 283 444 110
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 14 21 28 3 8 16 22 0 2
Omsättningstillgångar 2 651 4 293 2 820 1 805 2 915 2 720 1 958 2 202 2 478 1 506
Tillgångar 2 658 4 307 2 841 1 833 2 917 2 728 1 974 2 223 2 478 1 507
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 535 702 400 132 441 622 323 442 660 391
Obeskattade reserver 340 285 125 0 50 325 165 445 300 75
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 782 3 319 2 316 1 701 2 427 1 780 1 487 1 336 1 519 1 042
Skulder och eget kapital 2 658 4 307 2 841 1 833 2 917 2 728 1 974 2 223 2 478 1 507
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 524
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 4 393 5 726 3 245 2 857 2 688 1 366
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 809 2 045 1 253 1 133 1 071 841
Utdelning till aktieägare 125 0 0 0 300 400 0 125 500 175
Omsättning 12 530 13 976 13 055 11 813 13 784 18 677 9 282 9 628 9 619 6 482
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 9 9 9 10 10 10 10 9 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 563 1 551 1 437 1 288 1 347 1 848 915 960 1 069 1 080
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 603 629 644 621 619 783 454 378 398 420
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 184 679 487 -149 38 583 -269 540 842 161
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,40% 7,92% 11,55% -13,95% -27,07% 101,91% -4,73% -0,15% 48,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,66% 15,60% 16,90% -8,67% 1,17% 21,08% -13,02% 24,61% 34,18% 10,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,42% 4,81% 3,71% -1,37% 0,25% 3,11% -2,81% 5,70% 8,81% 2,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,46% 57,28% 59,83% 59,27% 57,75% 57,57% 57,90% 58,29% 58,13% 54,06%
Rörelsekapital/omsättning 6,95% 6,98% 3,90% 0,90% 3,62% 5,09% 5,15% 9,02% 9,97% 7,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,11% 21,46% 17,51% 7,20% 16,46% 32,09% 22,88% 34,64% 35,56% 29,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 148,77% 129,35% 121,76% 106,11% 120,11% 152,81% 131,67% 164,82% 163,13% 144,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!