Visa allt om Rylanders Livs Efterträdare i Harbo AB
Visa allt om Rylanders Livs Efterträdare i Harbo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 25 832 24 483 23 675 23 445 22 222 21 419 21 396 20 681 19 395 18 298
Övrig omsättning 283 271 275 266 276 272 277 238 203 151
Rörelseresultat (EBIT) -192 -155 -77 0 24 186 159 303 81 322
Resultat efter finansnetto -163 -126 -86 -29 30 194 165 304 95 324
Årets resultat -40 2 2 29 32 134 169 169 104 179
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 710 925 1 152 1 136 1 058 911 749 744 490 604
Omsättningstillgångar 2 111 1 849 1 572 1 516 1 596 1 692 1 793 1 663 2 085 1 810
Tillgångar 2 820 2 774 2 725 2 652 2 654 2 603 2 542 2 407 2 574 2 414
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 885 925 923 921 892 860 726 557 638 569
Obeskattade reserver 0 143 276 380 460 476 473 542 476 533
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 935 1 706 1 525 1 351 1 302 1 267 1 342 1 307 1 460 1 312
Skulder och eget kapital 2 820 2 774 2 725 2 652 2 654 2 603 2 542 2 407 2 574 2 414
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 601 600 600 595 570
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 847 2 651 2 330 2 053 1 980 1 167 1 147 1 058 1 127 1 081
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 036 923 855 725 771 739 665 735 662 638
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 250 35
Omsättning 26 115 24 754 23 950 23 711 22 498 21 691 21 673 20 919 19 598 18 449
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 7 7 7 7 6 7 7 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 690 3 060 3 382 3 349 3 175 3 060 3 566 2 954 2 771 2 033
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 563 453 459 401 397 365 410 349 346 259
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -81 5 92 137 168 352 301 464 212 450
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,51% 3,41% 0,98% 5,50% 3,75% 0,11% 3,46% 6,63% 6,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,64% -4,47% -3,08% -0,94% 1,32% 7,65% 6,65% 12,92% 3,89% 13,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,62% -0,51% -0,35% -0,11% 0,16% 0,93% 0,79% 1,50% 0,52% 1,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,35% 24,38% 23,30% 22,47% 23,56% 23,47% 22,78% 23,54% 23,65% 24,70%
Rörelsekapital/omsättning 0,68% 0,58% 0,20% 0,70% 1,32% 1,98% 2,11% 1,72% 3,22% 2,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,38% 37,37% 41,77% 45,29% 46,38% 46,52% 42,27% 39,35% 38,10% 39,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,00% 56,27% 49,18% 50,85% 55,99% 72,61% 79,88% 70,24% 94,86% 76,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...