Visa allt om Gällivare Truckservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 10 736 11 618 14 503 12 039 15 433 18 283 29 051 26 824 25 816 27 122
Övrig omsättning 283 123 158 3 169 137 149 128 131 156 5
Rörelseresultat (EBIT) 386 234 -1 030 1 640 -124 -73 540 1 518 980 564
Resultat efter finansnetto 257 93 -1 182 1 348 -520 -438 91 981 293 -282
Årets resultat 257 93 -724 854 -520 -317 287 666 74 1
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 147 2 350 2 835 3 254 10 330 11 014 9 574 10 103 11 465 11 818
Omsättningstillgångar 4 352 3 836 5 058 6 004 6 080 7 471 6 771 7 518 6 879 8 479
Tillgångar 6 499 6 186 7 893 9 258 16 409 18 484 16 345 17 621 18 344 20 296
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 000 2 743 2 650 3 373 2 519 3 038 3 355 3 223 2 558 2 484
Obeskattade reserver 0 0 0 459 0 0 122 412 281 81
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 373 1 201 2 494 2 559 9 541 10 676 9 049 9 881 9 186 10 035
Kortfristiga skulder 2 126 2 241 2 750 2 867 4 350 4 770 3 819 4 104 6 319 7 697
Skulder och eget kapital 6 499 6 186 7 893 9 258 16 409 18 484 16 345 17 621 18 344 20 296
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - - 4 881 5 159 4 629 4 756 4 959
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - - 1 888 1 868 1 644 1 477 1 568
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 156 0 0
Omsättning 11 019 11 741 14 661 15 208 15 570 18 432 29 179 26 955 25 972 27 127
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 12 13 13 13 15 17 16 16 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 193 968 1 116 926 1 187 1 219 1 709 1 677 1 614 1 507
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 534 421 463 428 442 470 429 406 404 378
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 019 762 -519 2 156 811 812 1 114 2 092 1 740 1 386
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,59% -19,89% 20,47% -21,99% -15,59% -37,07% 8,30% 3,90% -4,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,19% 4,25% -12,58% 17,89% -0,45% -0,12% 3,37% 8,61% 5,54% 3,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,74% 2,26% -6,85% 13,76% -0,48% -0,12% 1,90% 5,66% 3,94% 2,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,42% 63,32% 45,58% 57,07% 54,99% 55,19% 37,20% 42,76% 43,33% 41,09%
Rörelsekapital/omsättning 20,73% 13,73% 15,91% 26,06% 11,21% 14,77% 10,16% 12,73% 2,17% 2,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,16% 44,34% 33,57% 40,30% 15,35% 16,44% 21,11% 20,11% 15,07% 12,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,75% 94,78% 110,55% 125,46% 67,06% 89,69% 91,31% 83,28% 44,36% 62,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!