Visa allt om ADVOKATFIRMAN KRISTINA ENGSTRAND Aktiebolag
Visa allt om ADVOKATFIRMAN KRISTINA ENGSTRAND Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 067 968 992 1 522 993 1 522 1 191 1 570 1 402 1 683
Övrig omsättning 66 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 415 211 185 523 -21 229 25 168 -25 202
Resultat efter finansnetto 415 210 186 563 -33 212 9 187 -17 202
Årets resultat 324 181 129 385 -54 138 27 79 -32 131
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 56 81 106 0 16 53 89 144 160
Omsättningstillgångar 9 517 1 078 848 1 038 881 3 160 675 1 106 1 021 1 491
Tillgångar 9 517 1 134 929 1 144 881 3 176 727 1 195 1 165 1 651
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 424 281 318 489 104 328 190 663 584 705
Obeskattade reserver 0 13 50 49 0 0 0 60 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 093 839 561 606 777 2 847 537 472 580 946
Skulder och eget kapital 9 517 1 134 929 1 144 881 3 176 727 1 195 1 165 1 651
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 99 220 123 220 201 273
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 94 94 112 - 4 6 37 83 55
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 14 14 16 45 84 99 147 142 169
Utdelning till aktieägare 320 181 218 250 0 220 0 500 0 89
Omsättning 1 133 968 992 1 522 993 1 522 1 191 1 570 1 402 1 683
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 067 968 992 1 522 993 1 522 1 191 785 701 1 683
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 161 181 134 213 170 338 265 257 260 556
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 432 236 210 542 -5 265 61 214 53 261
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,23% -2,42% -34,82% 53,27% -34,76% 27,79% -24,14% 11,98% -16,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,36% 18,61% 20,02% 49,13% -1,59% 7,34% 3,85% 15,65% -1,37% 12,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 38,89% 21,80% 18,75% 36,93% -1,41% 15,31% 2,35% 11,91% -1,14% 12,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 39,74% 24,69% 28,93% 28,38% 10,47% 20,57% 11,59% 40,38% 31,46% 32,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,46% 25,67% 38,43% 46,09% 11,80% 10,33% 26,13% 59,18% 50,13% 42,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,66% 128,49% 151,16% 171,29% 113,38% 110,99% 125,70% 234,32% 176,03% 157,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...