Visa allt om Tovar Livs Aktiebolag
Visa allt om Tovar Livs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 72 780 70 386 68 208 68 447 66 851 65 811 64 667 62 388 59 581 55 766
Övrig omsättning 245 288 176 135 20 10 14 10 6 21
Rörelseresultat (EBIT) 3 339 3 243 2 244 1 881 2 098 2 947 2 904 1 633 1 594 1 327
Resultat efter finansnetto 5 753 8 148 4 268 4 252 3 237 5 070 3 448 1 663 1 686 1 350
Årets resultat 4 323 7 428 3 776 3 535 2 636 4 248 2 662 1 206 1 670 964
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 421 1 654 1 876 2 226 1 810 2 346 2 783 2 497 2 812 1 712
Omsättningstillgångar 13 427 13 139 11 508 11 726 12 342 12 094 9 870 8 936 7 046 7 284
Tillgångar 14 847 14 793 13 384 13 952 14 151 14 440 12 652 11 433 9 859 8 996
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 583 8 710 6 282 6 506 5 371 5 136 3 288 2 126 5 420 3 749
Obeskattade reserver 860 0 0 0 0 0 0 0 0 647
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 183 387 2 087 2 287 3 500 4 506 4 506 4 501 1 279
Kortfristiga skulder 6 221 5 696 5 014 5 159 5 280 4 798 4 859 4 807 4 438 4 321
Skulder och eget kapital 14 847 14 793 13 384 13 952 14 151 14 440 12 652 11 433 9 859 8 996
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 396 446 396 571
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 7 394 7 072 7 176 7 021 6 660 6 040 6 122 5 471 5 148
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 2 762 2 261 2 378 2 380 2 231 2 150 2 215 2 180 2 120
Utdelning till aktieägare 4 250 5 450 5 000 4 000 2 400 2 400 2 400 1 500 4 500 0
Omsättning 73 025 70 674 68 384 68 582 66 871 65 821 64 681 62 398 59 587 55 787
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 23 23 24 24 22 23 24 22 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 164 3 060 2 966 2 852 2 785 2 991 2 812 2 600 2 708 2 425
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 460 444 406 400 395 406 375 371 366 343
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 841 3 765 2 910 2 658 2 713 3 572 3 533 2 166 2 120 1 622
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,40% 3,19% -0,35% 2,39% 1,58% 1,77% 3,65% 4,71% 6,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,79% 55,15% 31,89% 30,50% 22,87% 35,12% 27,26% 14,55% 17,27% 15,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,91% 11,59% 6,26% 6,22% 4,84% 7,71% 5,33% 2,67% 2,86% 2,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,19% 29,07% 27,49% 27,62% 27,91% 28,37% 28,39% 27,15% 26,71% 26,32%
Rörelsekapital/omsättning 9,90% 10,57% 9,52% 9,59% 10,56% 11,09% 7,75% 6,62% 4,38% 5,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,59% 58,88% 46,94% 46,63% 37,95% 35,57% 25,99% 18,60% 54,98% 46,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,49% 158,20% 155,11% 147,76% 148,33% 153,31% 107,90% 100,50% 64,78% 62,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...