Visa allt om SSK Golv Aktiebolag
Visa allt om SSK Golv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 21 408 27 914 29 725 30 515 24 780 18 195 16 642 15 233 14 314 10 111
Övrig omsättning 220 40 18 11 12 4 22 28 - 33
Rörelseresultat (EBIT) 1 700 4 843 3 282 2 869 3 158 906 1 412 1 419 1 482 547
Resultat efter finansnetto 1 830 4 925 3 322 2 915 3 214 934 1 410 1 420 1 493 561
Årets resultat 3 443 3 363 2 011 1 760 1 824 508 743 842 791 274
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 1 717 2 199 2 074 1 110 343 320 131 157 148
Omsättningstillgångar 11 232 11 356 10 578 14 299 8 911 7 613 6 628 6 272 4 740 2 986
Tillgångar 11 291 13 073 12 776 16 373 10 021 7 956 6 948 6 403 4 897 3 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 224 5 781 5 418 5 207 4 258 3 533 3 165 2 582 1 940 1 149
Obeskattade reserver 2 027 4 612 3 849 3 232 2 610 1 909 1 704 1 339 1 102 736
Avsättningar (tkr) 0 0 596 240 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 13 10 8 7 7 88
Kortfristiga skulder 3 040 2 681 2 913 7 693 3 140 2 504 2 071 2 475 1 848 1 161
Skulder och eget kapital 11 291 13 073 12 776 16 373 10 021 7 956 6 948 6 403 4 897 3 133
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 13 - - 1 004 787 823 849 672
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 5 993 6 060 5 000 4 393 2 902 2 583 2 301 1 996 1 706
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 749 1 551 1 430 1 650 1 383 1 324 946 966 884
Utdelning till aktieägare 5 780 3 000 3 000 1 800 810 1 100 140 160 200 0
Omsättning 21 628 27 954 29 743 30 526 24 792 18 199 16 664 15 261 14 314 10 144
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 13 13 12 11 10 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 427 1 861 2 287 2 347 2 065 1 654 1 664 1 904 1 789 1 264
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 528 518 652 557 534 518 504 538 482 427
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 746 4 908 3 363 2 949 3 219 979 1 467 1 452 1 521 585
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,31% -6,09% -2,59% 23,14% 36,19% 9,33% 9,25% 6,42% 41,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,22% 37,70% 26,04% 17,84% 32,07% 11,74% 20,32% 22,18% 30,49% 17,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,55% 17,65% 11,19% 9,57% 12,97% 5,13% 8,48% 9,32% 10,43% 5,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,88% 77,67% 76,32% 79,80% 80,12% 77,77% 79,17% 70,12% 71,30% 67,87%
Rörelsekapital/omsättning 38,27% 31,08% 25,79% 21,65% 23,29% 28,08% 27,38% 24,93% 20,20% 18,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,13% 71,74% 65,91% 47,20% 61,69% 62,09% 63,63% 55,74% 55,82% 53,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 365,95% 418,69% 359,90% 182,45% 278,85% 301,20% 315,26% 252,04% 254,76% 251,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...