Visa allt om Polar Print Holding AB
Visa allt om Polar Print Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 300 363 626 406 30 1 460 1 270 860 2 311
Övrig omsättning - - - - - 351 393 243 21 -
Rörelseresultat (EBIT) -180 -117 -434 -120 50 -183 -79 -38 -939 283
Resultat efter finansnetto -2 072 1 841 695 94 824 977 -260 -193 2 835 1 358
Årets resultat -2 072 1 841 695 101 824 1 142 -68 -193 2 835 1 317
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 891 14 795 17 586 15 817 16 649 16 272 14 846 15 237 14 947 13 533
Omsättningstillgångar 62 5 495 1 088 395 38 73 108 189 382 180
Tillgångar 14 952 20 290 18 674 16 213 16 687 16 345 14 953 15 426 15 329 13 713
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 921 17 494 15 653 14 958 14 827 14 003 12 397 11 928 12 121 12 086
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 19 103 209 219 302 360 247 70 0 0
Långfristiga skulder 0 2 484 1 285 796 1 461 1 836 2 050 3 278 2 698 1 115
Kortfristiga skulder 13 210 1 528 241 97 146 259 151 511 513
Skulder och eget kapital 14 952 20 290 18 674 16 213 16 687 16 345 14 953 15 426 15 329 13 713
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 540 478 390 395
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 148 139 35 34 123 358 282 208 202
Utdelning till aktieägare 1 000 500 0 0 0 0 0 0 0 2 800
Omsättning 0 300 363 626 406 381 1 853 1 513 881 2 311
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 1 460 1 270 860 2 311
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 910 793 618 626
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -180 -117 -361 -25 154 -79 38 83 -833 381
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -17,36% -42,01% 54,19% 1 253,33% -97,95% 14,96% 47,67% -62,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 9,36% 3,94% 0,88% 5,42% 6,81% -0,43% 0,13% 19,51% 10,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 633,33% 202,48% 22,84% 222,91% 3 710,00% -4,45% 1,57% 347,67% 63,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,00% 83,97% 78,66% 17,21% 54,52%
Rörelsekapital/omsättning - 1 761,67% -121,21% 24,60% -14,53% -243,33% -10,34% 2,99% -15,00% -14,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,79% 86,22% 83,82% 92,26% 88,85% 85,67% 82,91% 77,32% 79,07% 88,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 476,92% 2 616,67% 71,20% 163,90% 39,18% 50,00% 37,45% 117,88% 74,76% 35,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...